Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character

Najgore osobine horoskopskih znakova

najgore karakteristike znakovaU ovom ?lanku mo?i ?ete prona?i neke od najgorih karakteristika svakog horoskopskog znaka zbog kojih ?ete mo�da htjeti pobje?i glavom bez obzira.

Ovih 5 osobina u jednoj osobi mogu biti prava no?na mora za svaku vezu, pa se uistinu toplo nadamo kako va� odabranik/odabranica nema ba� svaku od navedenih osobina.

Ovan

  • Ovnovi su poznati kao znak s najimpulzivnijom naravi! Ono �to se od njih tra�i je svakako to da porade na suzbijanju svojih izljeva...
Više...
 

Kako horoskopski znaci podnose prekide

Kako horoskopski znaci podnose prekideKraj emotivne veze sa partnerom zna biti jednako bolan i te�ak kako za mu�karce tako i za �ene. U ovom ?lanku mo�ete pro?itati o tome kako pojedini znaci horoskopa podnose, odnosno do�ivljavaju kraj emotivne veze.

Ovan - Pripadnici ovog znaka patit ?e puno vi�e i du�e nego �to ?e to ikada pokazati. Na prvu ?e mo�da djelovati kao da im nije stalo i kao da apsolutno ne osje?aju ljubavni bol, ali istina je ipak kako pate neizmjerno i beskona?no. Povu?i ?e se u sebe i...
Više...
 

Kako zavodi pojedini horoskopski znak

Kako zavodi pojedini horoskopski znakKako bi ste saznali �to o va�em novom partneru, dovoljno je da ga upitate za datum ro?enja jer vam njegov horoskopski znak mo�e otkriti dosta o tome kakav ?e biti u vezi. S toga ?e vam ovaj ?lanak mo�e poslu�iti da bolje upoznate svog dragog.

OVAN - Iza maske okorjelog osvaja?a ipak se krije mu�karac koji ?e od svoje partnerice, kada u?e u brak, o?ekivati da bude djevica. Zbog svojih izrazito tradicionalnih stavova Ovnovi imaju obi?aj jako mladi stupiti u...

Više...
 

Numerologija i slaganje po brojevima

Numerologija i slaganje po brojevimaPoznato je kako datum ro?enja sa velikom precizno�?u ocrtava ljubavni karakter. Izra?unajte svoj osobni broj i pro?itajte kako funkcionirate u ljubavi s drugim brojevima i tko Vam najbolje pa�e kada su u pitanju ljubavne veze. Kako bi ste izra?unali svoj osobni broj zbrojite sve znamenke iz datuma va�eg ro?enja i dobiveni zbroj svedite na jednoznamenkasti. Za vi�e o tome kako izra?unati svoj...

Više...
 

Kakav je u vezi pripadnik odre?enog horoskopskog znaka

Kakav je u vezi po horoskopuPo prirodi planeta i odre?enih elementa pod ?ijom vladavinom pripadaju odre?eni horoskopski znakovi definira kako pojedini znakovi imaju tendenciju du�e ostati u vezi od drugih. Tu su na primjer Blizanci, Vage i Vodenjaci koji su skloni ?estim promjenama partnera, dok su Rakovi, �korpioni i Ribe u vezama najodaniji. Vatreni znakovi Ovan, Lav i Strijelac su skloni dubokim osje?ajima, ali ne i na duge staze.

Više...
 

Numerologija - kakvi ste u ljubavi

numerologijaNa osnovu va�eg imena i prezimena mogu?e je utvrditi koji je va� ljubavni broj, koji s precizno�?u mo�e opisati va� emotivni �ivot te na?in na koji primate i dajete ljubav. U ovom ?lanku mo�ete provjerite koliko je ova analiza to?na i to tako da napi�ete svoje ime i prezime i prema dole navedenom primjeru da svakom slovu pridru�ite odgovaraju?i broj, a potom sve brojeve zbrojite dok ne dobijete jednoznamenkastu brojku od 1 do 9.

Primjer: Portal...

Više...
 

Kako saznati podznak

kako odrediti podznak�to je podznak i Kako saznati podznak - Podznak je znak koji vas jo� bli�e definira. Zbog podznaka, ljudi koji su ro?eni u istom horoskopskom znaku vidno se razlikuju kako po temperamentu tako i po sklonostima, osobinama, �eljama i ambicijama. Podznak je znak koji se uzdi�e na isto?nom horizontu u trenutku va�eg ro?enja te je va�an jer nadopunjava zna?enje va�eg osnovnog horoskopskog znaka. Bez to?no izra?unatog podznaka, ne mo�e izraditi to?nu natalnu kartu. Ako je znak u kome ste ro?eni...

Više...
 

Kakav ?e biti u?enik po horoskopskom znaku

Kakav ?e biti u?enik po horoskopskom znakuKao i ve?ina roditelja i vi zasigurno �elite svom djetetu omogu?iti ravnote�u prijeko potrebnu za njegov razvoj, najbolje mogu?e �kolovanje i dobar �ivot. No, ovo nije ni malo lak zadatak, zar ne? Svi roditelji rade onako kako misle da je najbolje za njihovo dijete, crpe?i snagu iz onoga �to su sami, tijekom svog �ivota, usvojili od svoje obitelji, �kole i dru�tva.
Obi?no je to prijelomna to?ka jer, va� odgoj mo�e biti u sukobu sa onim �to se nalazi u samom karakteru va�eg djeteta.

Astrologija za djecu...

Više...
 

Koji vam od horoskopskih znakova najvie odgovara

slaganje znakovaOvan, 21. 3 - 20. 4

Idealni partneri za Ovna bi mogli biti:

VODENJAK: I Ovnovi i Vodenjaci imaju veliku potrebu za vlastitom slobodom. Vodenjaci su atraktivne i snala�ljive osobe, �to apsolutno odgovara prirodi Ovna. Ovnovi znaju biti fascinirani idejama Vodenjaka te njihovim ?vrstim �ivotnim uvjerenjima, dok...

Više...
 

Savrena dijeta za svaki horoskopski znak

dijeta po horoskopuOVAN (21. 3 - 20. 4.)
Ovan, po prirodi nestrpljiv, pa kad je i prehrana u pitanju, ne voli pripremati hranu, ve? ?e u kuhinji radije potra�iti ono �to mo�e pojesti odmah, s nogu. On ?e se odu�evljeno baciti na svaku novu dijetu, pa ?ak i kada je ona radikalna, no isto tako ?e brzo prekinuti s istom jer �eli brze rezultate.
Savr�ena dijeta za Ovnove: ono �to Ovnovima poma�e na du�e staze je kombinacija zdravog posta i niskokalori?nih obroka s malo usputne relaksacije. Ovnovi bi trebali u svoju dijetu uvesti vo?ne dane, pojesti�

Više...
 

Kako se ispri?avaju pripadnici odre?enog horoskopskog znaka

Kako se ispri?avaju pripadnici odre?enog horoskopskog znakaOvan (21. o�ujak - 20. travanj)
Mu�karac Ovan � Za mu�karca Ovna ne predstavlja nikakav problem da Vam se ispri?a, kao �to mu nije predstavljalo nikakav� problem da "zabrlja" te Vas izbaci iz takta, jer takav je Ovan: iznimno lako ?e vas naljutiti, ali ?e se jo� lak�e ispri?ati i potruditi se obe?ati Vam kako se u?injeno vi�e nikada ne?e ponoviti. Naravno; do prve prilike. Ovnu lako "padne mrak na o?i", osobito ako on nije na prvom...
Više...
 

LadyKao to je ve? uglavnom svima poznato, Astrologija je vjetina tuma?enja Horoskopa. A to sve podrazumijevamo pod pojam Horoskop? Dakle Horoskop je karta neba u trenutku ro?enja odre?ene osobe, drave, doga?aja, pa ?ak i pitanje koje postavljamo vezano uz astrologiju u odre?enom momentu ima svoj horoskop. Ono naj?e?e tuma?enje horoskopa je vezano uz ro?enje odre?enog ?ovjeka, a nazivamo ga jo i Natalna karta. Natalnu kartu sa?injavaju tri komponente: horoskopski znakovi, planete i ku?e, koje u simboli?kom jeziku astrologije vladaju svim stvarima, pojavama i osobinama na Zemlji. Svaki od znakova Horoskopa ili Zodijaka zauzima 30 stupnjeva Zodija?kog kruga. Ima ih 12: Ovan, Bik, Blizanci, Rak, Lav, Djevica, Vaga, korpion, Strijelac, Jarac, Vodenjak, Ribe i uvijek su jednako raspore?eni. Ako svaku ku?u horoskopa shvatimo kao odre?eni anr filma, onda bi horoskopski znakovi predstavljali uloge koje dobijaju glumci, odnosno planete. Na stranici e-zena - horoskop moete prona?i sve vezano uz horoskop, te sve vezano uz teme: izrada horoskopa, horoskopski znakovi, lunarni horoskop, ljubavni horoskop i slaganje znakova i jo mnogo toga vezanog uz astrologiju op?enito. Izra?unavanje podznaka i podznak - osnovne karakteristike znakova zodijaka i podznaka te natalna karta i kako izraditi natalnu kartu samo su jedne od zanimljivosti o kojima moete ?itati na astro stranici Portala za ene. Tu su jo teme vezane uz dnevni horoskop, horoskop za parove, horoskop za slobodne koji trae ljubav, tjedni horoskop te godinji horoskop te koja je uop?e razlika izme?u navedenih.

Read more...

Astrologija

LadyAstrologija se u praksi naj?e?e usko vee uz horoskop, i to individualni horoskop to predstavlja jednu od najve?ih zabluda. Astrologija, kao to to i sama rije? kae, je znanost o zvijezdama, ili po nekim teorijama pseudo nauka, a po?iva na vjerovanju kako zvijezde i konstelacije me?u njima, odnosno cjelokupna slika neba, imaju odre?ene utjecaje na na planet i na sve ono sto se na njemu nalazi. Zna?i, to je utjecaj svemira, svih nebeskih tijela i planeta na cjelokupnu prirodu, na sve doga?aje i na svakog ?ovjeka ili pojedinca

Read more...

Podznak

kids fashionAscedent je va podznak, odnosno znak koji jo bolje odre?uje vau osobnost. Podznak ?ini da se ljudi koji su ro?eni u istom horoskopskom znaku me?usobno ipak razlikuju po temperamentu, razli?itim sklonostima, osobinama, eljama i ambicijama. Ascedent je znak koji se uzdie na isto?nom horizontu u vrijeme vaeg ro?enja. Ascedent ili podznak je bitan ne samo zato to dopunjuje zna?enje vaeg osnovnog horoskopskog znaka, ve? i zbog toga to se bez to?no izra?unatog podznaka, ne moe izraditi to?an natalni horoskop.

Read more...

Pretraga

Capricorn
Ned
24 degree(s)
Pisces
Moon in Pisces
7 degree(s)
Waxing Crescent Moon
Waxing Crescent Moon
2 day(s) old