Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Najgore osobine horoskopskih znakova

najgore karakteristike znakovaU ovom ?lanku mo?i ?ete prona?i neke od najgorih karakteristika svakog horoskopskog znaka zbog kojih ?ete mo�da htjeti pobje?i glavom bez obzira.

Ovih 5 osobina u jednoj osobi mogu biti prava no?na mora za svaku vezu, pa se uistinu toplo nadamo kako va� odabranik/odabranica nema ba� svaku od navedenih osobina.

Ovan

  • Ovnovi su poznati kao znak s najimpulzivnijom naravi! Ono �to se od njih tra�i je svakako to da porade na suzbijanju svojih izljeva...
Više...
 

Kako horoskopski znaci podnose prekide

Kako horoskopski znaci podnose prekideKraj emotivne veze sa partnerom zna biti jednako bolan i te�ak kako za mu�karce tako i za �ene. U ovom ?lanku mo�ete pro?itati o tome kako pojedini znaci horoskopa podnose, odnosno do�ivljavaju kraj emotivne veze.

Ovan - Pripadnici ovog znaka patit ?e puno vi�e i du�e nego �to ?e to ikada pokazati. Na prvu ?e mo�da djelovati kao da im nije stalo i kao da apsolutno ne osje?aju ljubavni bol, ali istina je ipak kako pate neizmjerno i beskona?no. Povu?i ?e se u sebe i...
Više...
 

Kako zavodi pojedini horoskopski znak

Kako zavodi pojedini horoskopski znakKako bi ste saznali �to o va�em novom partneru, dovoljno je da ga upitate za datum ro?enja jer vam njegov horoskopski znak mo�e otkriti dosta o tome kakav ?e biti u vezi. S toga ?e vam ovaj ?lanak mo�e poslu�iti da bolje upoznate svog dragog.

OVAN - Iza maske okorjelog osvaja?a ipak se krije mu�karac koji ?e od svoje partnerice, kada u?e u brak, o?ekivati da bude djevica. Zbog svojih izrazito tradicionalnih stavova Ovnovi imaju obi?aj jako mladi stupiti u...

Više...
 

Kakav je u vezi pripadnik odre?enog horoskopskog znaka

Kakav je u vezi po horoskopuPo prirodi planeta i odre?enih elementa pod ?ijom vladavinom pripadaju odre?eni horoskopski znakovi definira kako pojedini znakovi imaju tendenciju du�e ostati u vezi od drugih. Tu su na primjer Blizanci, Vage i Vodenjaci koji su skloni ?estim promjenama partnera, dok su Rakovi, �korpioni i Ribe u vezama najodaniji. Vatreni znakovi Ovan, Lav i Strijelac su skloni dubokim osje?ajima, ali ne i na duge staze.

Više...
 

Kakav ?e biti u?enik po horoskopskom znaku

Kakav ?e biti u?enik po horoskopskom znakuKao i ve?ina roditelja i vi zasigurno �elite svom djetetu omogu?iti ravnote�u prijeko potrebnu za njegov razvoj, najbolje mogu?e �kolovanje i dobar �ivot. No, ovo nije ni malo lak zadatak, zar ne? Svi roditelji rade onako kako misle da je najbolje za njihovo dijete, crpe?i snagu iz onoga �to su sami, tijekom svog �ivota, usvojili od svoje obitelji, �kole i dru�tva.
Obi?no je to prijelomna to?ka jer, va� odgoj mo�e biti u sukobu sa onim �to se nalazi u samom karakteru va�eg djeteta.

Astrologija za djecu...

Više...
 

slaganje znakovaOvan, 21. 3 - 20. 4

Idealni partneri za Ovna bi mogli biti:

VODENJAK: I Ovnovi i Vodenjaci imaju veliku potrebu za vlastitom slobodom. Vodenjaci su atraktivne i snala�ljive osobe, �to apsolutno odgovara prirodi Ovna. Ovnovi znaju biti fascinirani idejama Vodenjaka te njihovim ?vrstim �ivotnim uvjerenjima, dok...

Više...
 

dijeta po horoskopuOVAN (21. 3 - 20. 4.)
Ovan, po prirodi nestrpljiv, pa kad je i prehrana u pitanju, ne voli pripremati hranu, ve? ?e u kuhinji radije potra�iti ono �to mo�e pojesti odmah, s nogu. On ?e se odu�evljeno baciti na svaku novu dijetu, pa ?ak i kada je ona radikalna, no isto tako ?e brzo prekinuti s istom jer �eli brze rezultate.
Savr�ena dijeta za Ovnove: ono �to Ovnovima poma�e na du�e staze je kombinacija zdravog posta i niskokalori?nih obroka s malo usputne relaksacije. Ovnovi bi trebali u svoju dijetu uvesti vo?ne dane, pojesti�

Više...
 

Kako se ispri?avaju pripadnici odre?enog horoskopskog znaka

Kako se ispri?avaju pripadnici odre?enog horoskopskog znakaOvan (21. o�ujak - 20. travanj)
Mu�karac Ovan � Za mu�karca Ovna ne predstavlja nikakav problem da Vam se ispri?a, kao �to mu nije predstavljalo nikakav� problem da "zabrlja" te Vas izbaci iz takta, jer takav je Ovan: iznimno lako ?e vas naljutiti, ali ?e se jo� lak�e ispri?ati i potruditi se obe?ati Vam kako se u?injeno vi�e nikada ne?e ponoviti. Naravno; do prve prilike. Ovnu lako "padne mrak na o?i", osobito ako on nije na prvom...
Više...
 

Astrologija

astrologija op?enitoAstrologija se u praksi naj?e�?e usko ve�e uz horoskop, i to individualni horoskop �to predstavlja jednu od najve?ih zabluda. Astrologija, kao �to to i sama rije? ka�e, je znanost o zvijezdama, ili po nekim teorijama �pseudo nauka�, a po?iva na vjerovanju kako zvijezde i konstelacije me?u njima, odnosno cjelokupna slika neba, imaju odre?ene utjecaje na na� planet i na sve ono sto se na njemu nalazi.� Zna?i, to je utjecaj svemira, svih nebeskih tijela i planeta na cjelokupnu prirodu, na sve doga?aje i na svakog ?ovjeka ili pojedinca.

Akademski re?eno, ovdje se radi o...

Više...
 


Pretraga

Sagittarius
Ned
7 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
26 degree(s)
Full Moon
Full Moon
14 day(s) old