Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Blizanac u podznaku Ovan

Ispis

Blizanac u podznaku OvanU kombinaciji Blizanac - Ovan, strana Blizanaca je uvijek spremna da prodre i istra�i du�e drugih osoba zahvaljuju?i svom elasti?nom na?inu razmi�ljanja i upadljivoj sposobnosti prilago?avanja najrazli?itijim situacijama. Blizanac prima od svog podznaka Ovna sna�ne impulse volje, poduzetnosti i energije, te tada nastaje tip koji hitro misli i djeluje, ponekad naglo i riskantno, uvijek pun entuzijazma, ali ?esto bez postojanosti i stvarne dubine. Blizanac u podznaku Ovan je prije svega impulsivan i...

Više...
 

Blizanac u podznaku Bik

Ispis

Blizanac u podznaku BikU ovom spoju znaka i podznaka izra�ena intelektualnost, rje?itost, promjenjivost i snala�ljivost potje?u od Blizanca, te se sjedinjuju ovdje sa ekstremno realisti?kim i materijalisti?kim pogledom na svijet Bika. Kada u horoskopu prevladava Bik, putovanja, lutanja, radosti �ivota i ljubavi, stvaraju harmoni?nu osnovu u karakteru uravnote�enog Blizanca - Bika.� On u dru�tvu pokazuje svoju vi�estranu osobnost, sposoban je za ?udesne preokrete kako bi se izvukao iz nevolje, te se ne boji suo?avanja sa najve?im opasnostima. Podznak u Biku usporava ritam...

Više...
 

Blizanac u podznaku Blizanac

Ispis

Blizanac u podznaku BlizanacIz ovog spoja se ra?a briljantan, duhovit tip, koji je pokretljiv i zainteresiran za sve probleme svijeta, iako bez filozofske sposobnosti ne?e do?i do prave su�tine stvari i samog �ivota. Blizanac - Blizanac je domi�ljato lijen. Ako ne stigne na cilj koji je u po?etku odredio, on ?e jednostavno odrediti drugi, a niz uspjeha tuma?iti kao niz iskustava koja vode ne?em neopisivom. ?esto se doga?a da zbog stalnog povla?enja dupli Blizanac nigdje ne dospijeva. Nesposoban je da se na du�e vrijeme usredoto?i, te on prelije?e kulture i situacije...

Više...
 

Blizanac u podznaku Rak

Ispis
Blizanac u podznaku RakBlizanac u podznaku Rak nije ?ist intelektualac, on je dapa?e nestalan, ma�tovit i osjetljiv. Njegova duboka osje?ajnost tjera ga da se zanima za ljudske stvari i dru�tvene odnose.� On stalno poku�ava pomiriti raspolo�ivost sa osje?anjem sigurnosti, dru�tveni �ivot sa privatnim, a san sa stvarno�?u. Ovakva osoba je sposobna kako dobrim tako i lo�im utjecajima, te za najbolje ali i za najgore stvari. Zbog svog temperamenta, koji je istodobno miran i sanjala?ki nje�an ali i �iv, prevrtljiv i prilagodljiv...
Više...
 

Blizanac u podznaku Lav

Ispis

Blizanac u podznaku LavKombinacija ovih znakova je prili?no povoljna, jer usmjerava osobnost ka pozitivnom odnosu prema �ivotu i ljudima. Ima bistru i �ivu inteligenciju, jaku volju i visoku svijest o samom sebi. Blizanci s Lavom u podznaku dobivaju dostojanstveniji stav. Ova osoba ?e umjesto da bude samokriti?na radije vje�to promijeniti mi�ljenje, uvjeravaju?i sebe da je u pravu i tako na?i izlaz iz bilo koje neugodne situacije. Ponekad se mo�e pokazati pretjerano velikodu�na prema svojim srodnicima, i to pod uvjetom da je na bilo koji na?in zainteresiraju. Uobi?ajeno je...

Više...
 

Blizanac u podznaku Djevica

Ispis

Blizanac u podznaku DjevicaOno �to je zajedni?ko za ova dva znaka je na?in razmi�ljanja koji je li�en sentimentalnosti, iako je naj?e�?e ispravan. Kod Blizanca - Djevice je inteligencija ta koja vlada skupa sa svim onim fascinantnim i tu�nim. Njegov um je kriti?an i djeluje kao ma?. �elja za znanjem mu je vrlo razvijena, te zahvaljuju?i hladno?i i vrlo umjerenom temperamentu, on je gotovo uvijek gospodar situacije, u ?emu se i krije izvor njegovih problema. Brzina i elasti?nost mu je pomije�ana sa izrazitom sklono�?u za to?nost i red, metodu i to?nost, te savr�enstvo i...

Više...
 

Blizanac u podznaku Vaga

Ispis

Blizanac u podznaku VagaOba znaka su uravnote�ena, otvorena prema novim iskustvima i oba posjeduju sretnu prirodu ljudi koji znaju u�ivati , te se raduju �ivotu. Intelektualnost koju nose Blizanci oboga?uje se umjetni?kim interesima Vage, te samim tim prenagla�ena intelektualnost osnovnog znaka jest mnogo suptilnija nego u kombinacijama sa ostalim znacima. Blizanac - Vaga ima mnogo dru�tvenih prednosti i u�iva simpatije svoje okoline - naj?e�?e je zabavan i prilagodljiv, ali i omiljen. Sposoban je da se opusti, zabavi i komunicira. On je vrlo dru�tvena osoba koja bi htjela da...

Više...
 

Ispis

Blizanac u podznaku �korpionOvo je jedna od najinteresantnijih kombinacija znakova zbog sna�nog utjecaja �korpiona na znak Blizanaca. Ovdje se bistar um i gospodarenje emocijama Blizanca suo?avaju s karakteristi?nom �estinom �korpiona., te se ra?a osoba �irokih vidika, razvijenog intelekta koja je sklona dubokom razmi�ljanju. Ova osoba posjeduje izra�en istra�iva?ki i analiti?ki na?in razmi�ljanja. Kombinacija Blizanca � �korpiona nije skladna jer se strastvenost �korpiona ne sla�e sa vrstom osje?ajnosti Blizanca. �korpion je prvenstveno okrenut tamnim dubinama �ivota...

Više...
 

Blizanac u podznaku Strijelac

Ispis

Blizanac u podznaku StrijelacBlizanac u podznaku Strijelca je nezavisna osoba, �udi za nepoznatim, te za pustolovinama. Njegova potreba za slobodom se te�ko mo�e uskladiti sa ograni?enim horizontima, ona odbacuje granice. On te�ko ostvaruje jasnu i sintetiziranu sliku stvarnosti, sve ga zanima jednakim intenzitetom, a ideje mijenja kao ko�ulje pa je zbog toga stalno u opasnosti da se u labirintu svojih iskustava zauvijek izgubi. Njeguje svoje sposobnosti intelektualne improvizacije i nema mu ravnog u nala�enju na?ina za izbjegavanje svih �ivotnih te�ko?a, a njegovo glavno...

Više...
 

Blizanac u podznaku Jarac

Ispis

Blizanac u podznaku JaracIzme?u adolescenta Blizanca i starca Jarca ima vrlo malo zajedni?kog. Ali ipak podznak Jarca stabilizira Blizanca, te mu daje vi�e mudrosti i dubine. U ovoj kombinaciji prakti?ni razum Blizanaca nudi intelektualne sposobnosti, elasti?nost i promjenljivost li?nosti, kao i prilagodljiv karakter i snala�ljivost, a Jarac izuzetnu sposobnost za dugotrajan rad, ustrajnost i sposobnost koncentracije. Ova dva inteligentna znaka su komplementarna, no treba im vremena da sklope mir, zbog toga jer jedan voli igrati dok drugi igru prezire, jedan voli varati dok...

Više...
 


Stranica 1 od 2

Pretraga

Virgo
Ned
29 degree(s)
Scorpio
Moon in Scorpio
24 degree(s)
Waxing Crescent Moon
Waxing Crescent Moon
4 day(s) old