Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Djevica u podznaku Djevica

Ispis

Djevica u podznaku DjevicaDjevica je znak koji vremenski pripada kaju ljeta, i to u vrijeme kada dan i no? traju priblino jednako dugo, pa osobe koje su ro?ene u ovoj kombinaciji imaju smisla za suprotnosti. Dvostruka Djevica je vrlo vrijedna i precizna osoba. Pedantna je, daje veliki zna?aj racionalnom, ?istunac je ?ak do ekstremnih razmjera.

Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji odlikuje duh ravnotee koji je pra?en jakom pra?en jakom logikom, bore se za savren svijet u kojem prevladava to?nost i sigurnost.

Djevica u podznaku Djevica ?esto sebe optere?uje s nevanim detaljima, to ko?i njenu intuiciju i sprje?ava sinteti?ki duh. Obuzima ih nesigurnost ?im osjete da nemaju razumijevanje okoline. ?ista Djevica je poput Eve koja uzima jabuku saznanja ili nau?nik koji pokuava svijet saeti u formule: to vie u?i, sfera saznanja joj se iri, otkrivaju?i granice ljudske svijesti koja se odrekla intuicije i isklju?ila mozak iz svojih ?ula.

Ako ne uspije pomiriti suprotnosti, kod nje ?e prevladavati no?na ili dnevna strana. Tako moemo sresti Djevicu u podznaku Djevicu koja je rezervirana, stidljiva, disciplinirana, ali tako?er osobu skroz drugih navika, koja je ekspanzivna, razvratna i sklona avanturama. Bilo da se radilo o smirenom ili rasputenom tipu, stereotipnom i banalnom, ili originalnom i izuzetnom, dvostruka Djevica je teko kada u stanju pomiriti u sebi te proturje?ne tenje i odgovara uvijek vie jednoj ili drugoj od kategorija po podjeli njenih planeta prema zodijaku.

Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji znaka i podznaka su zdravog razuma, puni inicijative, uredna i organizirana. Njihova tenja prema savrenstvu moe ih ponekad u?initi napornom osobom. Tee samokontroli, metodi?kom djelovanju i izbjegavanju avantura. Ovako ponaanje ih naj?e?e dri podalje od opasnosti i tekih udaraca, ali bi ih moglo zatvoriti u jedan monoton ivot, posebno zato to ne pokazuju elju da se mijenjaju. Ipak oni zaista vole ivot, zadovoljstva, uivanje ali ih neki unutranji glas stalno opominje da se zaustave, da pri?ekaju, da svoje osje?aje i utiske akumuliraju, sakupljaju?i ih tako do maksimuma.

Tim glasom kod upravlja Djevica i ako im se ponekad u?ini da ivot prolazi pored njih, trebaju znati da je to utjecaj njihovog podznaka. Djevica u podznaku Djevica je potena u svojim aktivnostima i drutvenim odnosima, takvi su i u ljubavi. Vjerni su i kao prijatelj i kao partner, te se na njih moe uvijek ra?unati. Me?utim njihova rezerviranost ponekad zbunjuje njihovu okolinu. Nevolje i problemi ih ?esto ohrabruju, ali postoji rizik da se zatvore u sebe i to u njihovoj komunikaciji moe dovesti do ozbiljnih teko?a.


Pretraga

Libra
Ned
1 degree(s)
Sagittarius
Moon in Sagittarius
22 degree(s)
First Quarter Moon
First Quarter Moon
6 day(s) old