Greška
  • XML Parsing Error at 1:962. Error 9: Invalid character
You are here:  

Mu�karac-Djevica-ljubavni-profilMu�karac ro?en u horoskopskom znaku Djevice je jako znati�eljan kada je u pitanju suprotni spol i voli eksperimentirati sa �enama.Tako?er je jako zainteresiran koliko novca njegova partnerica mo�e zaraditi te kako se u najboljem slu?aju taj novac treba ulo�iti ili potro�iti. Jako je zainteresiran za svoju karijeru. U ljubavnim vezama mu�karac Djevica vrlo lako mo�e preuzeti o?insku ulogu...

Više...
 

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku Djevice

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku DjeviceUkoliko �elite zavesti osobu ro?enu u znaku Djevice trebate se pona�ati vrlo razumno i� promi�ljeno, �to zna?i da se trebate niti vrlo ozbiljni, uporni, istrajni i strpljivi. Va� vanjski izgled kod Djevice nije od presudnog zna?aja, ve? Va�a duhovna ljepota. Pod duhovnom ljepotom jedna Djevica podrazumijeva intelektualnu...

Više...
 

�ena-Lav-ljubavni-profil �ena ro?ena u horoskopskom znaku Lava zahtjeva po�tovanje i divljenje, potrebno joj je da je �eljena i rado vi?ena. Na�alost tu �ivotu se ?esto zaljubljuje u pogre�ne mu�karce, u one koji nemaju sredstava da je zadovolje. Lavica je je zahtjevna u ljubavi, ona ne �eli biti samo voljena, ve? obo�avana. Sklona je lijenosti ukoliko se previ�e privatno ve�e uz partnera. Lavica je dostojanstvena, dominantna, plemenita...

Više...
 

lavMu�karac Lav je atraktivan, privla?an i zapa�en kod �ena. Ponekad je neoprezan, ali ipak je stru?njak za prikrivanje svojih nedostataka i gre�aka.� Voli lijepe �ene, ali njegova partnerica niti u jednom segmentu ne bi smjela biti bolja od njega. Lav je velikodu�an, voli smijeh, izlaske i od svega izvla?i najbolje. Ovaj gospodin ima visoko mi�ljenje o sebi, a od svoje partnerice zahtjeva da se divi njegovom egu. On kroz �ivot ide...

Više...
 

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku Lava

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku LavaPrva i osnovna lekcija kod zavo?enja Lava glasi: Lav se udvara Vama na direktan na?in te njemu treba prepustiti to vrhunsko zadovoljstvo u zavo?enju, a naro?ito, ponos zbog osvajanja va�e pa�nje i ljubavi. Dosta je va�no da Lav u va�im o?ima prepozna pogled divljenja i obo�avanja, te da zna da ste ga spremni prihvatiti u svakom trenutku...

Više...
 

Ribe - Op?e karakteristike

Ribe - Op?e karakteristike(20.velja?a � 20.o�ujak)
Ime: latinsko ime za Ribe - Pisces
Moto: Ja Verujem
Planeta: Jupiter i Neptun
Boja: More-zelena
�ivotinja: Ribe i ostale morske �ivotine
Metal: Kositar, Drago kamenje: Ametist
Biljke: Alge, lokvanj, mak
Zanimanje: Vezana za bolnice, socijalne ustanove, okultizam, umetnost, slikarstvo i glumu.
Mana: Dvoli?nost.
Najnepravednija izreka o Ribama: �Ribe ne znaju re?i-ne.�

Nijedan...

Više...
 

skorpion(24. 10.� � 22. 11.)
Ime: Scorpio - latinsko ime za �korpiona
Moto: Ja �elim
Planet: Mars i Pluton
Boja: Tamno crvena
�ivotinja: �korpion, zmija, orao
Metal: Plutonij
Drago kamenje: Malahit, kamen sa crvenim jaspisom
Biljke: Kupina, glog
Zanimanje: Financijeri, psihijatri, detektivi, odvjetnici, �pijuni, speleolozi, okultisti, trgovci
Mana: Ljubomora, osvetoljubivost

Najnepravednija uzre?ica o �korpionu: ��korpion je opsjednut seksom� jer u biti �korpion mo�e biti opsjednut raznim stvarima, uklju?uju?i i apsolutni nedostatak �elje za...

Više...
 

Ljubavni profil �korpionOsobe koje su ro?ene u znaku �korpiona djeluju izuzetno zanosno, strastveno i privla?no za svoju okolinu. Poznato je pravilo kako se �korpioni svrstavaju na top-liste velikih osvaja?a i zavodnika. Stoga, osobi ro?enoj u znaku �korpiona se sa punim pravom mo�e pripisati etiketa �velikog ?arobnjaka�, kada god je rije? o ljubavnoj pri?i i zavo?enju, ili osvajanju pa�nje kod suprotnog spola. �korpioni na neki, samo njima svojstven...

Više...
 

Ljubavni profil - Ribe

Ljubavni profil - RibeOsobe ro?ene u horoskopskom znaku Ribe karakterizira neobi?an sjaj u o?ima te sanjivi pogled. Ako se zagledate u njihove sanjive o?i osjetiti ?ete hipnoti?ki, pomalo neobi?an, misti?an pogled na sebi. Ribe su veliki emotivci i ?esto reagiraju na osnovu svoje emotivne intuicije ili u skladu sa bojom svog emotivnog raspolo�enja. Ribe djeluju na druge hipersenzitivno, emotivno i preosjetljivo. One imaju posebnu mo...

Više...
 

�ena-�korpion-ljubavni-profil�ena ro?ena u horoskopskom znaku �korpiona nema problema privu?i mu�karca koji joj se svidi. �ena �korpion je tip koji posjeduje iznimnu, ?ak i usudim se re?i �ivotinjsku energiju koja izaziva, mami i opija, a osim toga ova �ena posjeduje i naprasit, eksplozivan temperament. �ena ro?ena u znaku �korpiona ?esto koristi svoje zavodljive i hipnoti?ke poglede, kako bi zaslijepila i zarobila �eljenog partnera. Ova dama je iznimno zahtjevna kada se radi o umjetnosti vo?enja ljubavi, te jako brzo gubi strpljenje ako partner...

Više...
 


Stranica 3 od 6

Pretraga

Aries
Ned
1 degree(s)
Sagittarius
Moon in Sagittarius
2 degree(s)
Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon
19 day(s) old