Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ljubavni profil - Bik

Ljubavni profil - BikOsobu koja je ro?ena u horoskopskom znaku Bika je vrlo lako prepoznati ve? na prvi pogled. U odnosu na ostale znakove horoskopa Bikovi se izdvajaju ili prepoznaju, po svojoj zavodljivoj i pomalo ?udljivoj prirodi. Bikovi se isti?u po svom osebujnom pona�anju ili temperamentu, a osobito, na osnovu svog fizi?kog izgleda. Bikovi djeluju vrlo prijazno, srda?no i dopadljivo na svoju okolinu. Oni posjeduju istan?an smisao za dobar ukus i nagla�enu potrebu za u�ivanjem u �ivotu...

Više...
 

bik�ena ro?ena u horoskopskom znaku Bika ?esto se pla�i odvajanja bilo da je rije? o situaciji ili stvari koje su joj postale svakodnevnica, ne�to �to joj je blisko i poznato, ?ak i kad prestane ih smatrati ih interesantnim i aktualnim. �ena Bik ne mora nu�no biti opsjednuta novcem, ali ?e uvijek te�iti ka bogatstvu i komforu. Ljubavne veze su za �enu Bika kao biznis: ona ne �eli i...

Više...
 

Mu�karac-Bik-ljubavni-profil U svojoj prirodi mu�karac ro?en u horoskopskom znaku Bika je oprezan, ne kre?e bezglavo u nikakvu akciju prije nego �to prethodno dobro promisli o koracima. Svojom prividnom, ponekad hladnom rezervirano�?u pa�ljivo ?uva duboke osje?aje, toplinu, velikodu�nost i strast.
Mu�karac Bik je pobornik svih �ivotnih zadovoljstava no, ipak, uvijek pomno brine o financijskoj...

Više...
 

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku Bika

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku BikaAko �elite uistinu zavesti Bika neka onda to bude na na diskretan na?in i suptilno. Pazite pri tom da niti u jednom momentu ne zaboravite na razli?ite poklone, kao i na brojne manire o lijepom vladanju � Bikovi to vole. Bit je u tome da trebate ostaviti odli?an dojam, ali ne samo vlastitom pojavom ve? i raznim manirima...

Više...
 

Vaga - Op?e karakteristike

Vaga - Op?e karakteristike Ime: Libra- je latinsko ime za Vagu
Moto: Ja odmjeravam
Planeta: Venera
Boja: Roza, plava, crna i bijela
�ivotinja: Paun, zec
Metal: Bakar
Drago kamenje: Koralj, opal, safir
Biljke: ljubi?ica, mirisno cvije?e
Zanimanje: pravnik, sudac, nastavnik, arhitekt, glumac, pjeva?, politi?ar, slikar, diplomat
Mana: Naglost, rastro�nost

Najnepravednija izreka o Vagi: �Vaga je uvijek neodlu?na.� Kada imate mogu?nost� predvidjeti posljedicu svake odluke, a sve ima I svoju dobru stranu, te�ko je odlu?iti se..

Više...
 

Ljubavni profil - Vaga

Ljubavni profil - VagaOsobe koje su ro?ene u horoskopskom znaku Vage imaju vrlo profinjeni ukus i izra�en smisao za estetiku. Vage poklanjaju veliku pa�nju svom vanjskom izgledu, a naj?e�?e izgledaju lijepo i elegantno. Zbog toga su privla?ni i ugodni ljudima koji ih okru�uju. Ljubav i partnerstvo su im ne�to najdragocjenije u �ivotu. Vaga ne samo da vodi ra?una o svom vanjskom izgledu ve? ona vjeruje� da vanjska elegancija i �arm reflektiraju� unutra�nju ljepotu!
Ponekad osobe koje ih okru�uju mogu dobiti dojam da su Vage previ�e zaokupljene...

Više...
 

�ena-Vaga-ljubavni-profil �ena ro?ena u horoskopskom znaku Vage nema problema u pronalasku ljubavnika � to je jedna od lak�ih zada?a za nju. Vaga uvijek nastoji da u dru�tvu bude duhovita i �armantna, svojom �enstveno�?u ona lako obara mu�karce s nogu. Ona uvijek pusti ljubavnika da povjeruje da je on lovac � upravo zato je �ena Vaga rijetko bez partnera. Vaga je poznata po svojoj neodlu?nosti, ona sve� �eli dobro da �izvaga� prije dono�enja odluke.
Kad joj potencijalni obo�avatelj predlo�i sastanak, ona ce vjerojatno re?i �mo�da�, bez jasnog...

Više...
 

Mu�karac-Vaga-ljubavni-profil Mu�karac Vaga ?esto se i bez problema u svom �ivotu zaljubljuje. On je po prirodi dobro odgojen, zra?i energijom i �armom i u�iva u �ivotu. On voli lijepe stvari i obo�ava suprotni spol.� Lako uspostavlja kontakt sa osobama suprotnog spol, ali ?esto ima pote�ko?a da razumje emocije svoje partnerice, jer to su individualne stvari koje se ne izra?unavaju uz pomo? poznatih matemati?kih formula.
Upravo iz tog razloga, bez obzira na njegovo veliko iskustvo u ljubavnim igrama, mu�karac Vaga ?esto dolazi u situaciju da...

Više...
 

Rak - Op?e karakteristike

rak(21.lipanj � 21.srpanj)
Ime: Cancer- je latinsko ime za Raka
Moto: Ja osje?am
Planeta: Mjesec
Boja: Bijela
�ivotinja: Rak
Metal: Srebro
Drago kamenje: biseri
Biljke: Lubenica, krastavac
Zanimanje : Fotograf, glumac, pomorac, ugostitelji, povjesni?ar, pisac, slikar, trgovac, ekonomist, profesor, psiholog

Mana: Previ�e osjetljiv, �krt
Najnepravednija izreka o Raku: �Rak je ?udan.� Rak �ivi u oklopu jer je vrlo mekan i izvan njega ne bi mogao...

Više...
 

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku Vage?

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku VageAko �elite zavesti osobu ro?enu u znaku Vage osnovno pravilo je: morate imati mnogo stila, jer bez obzira �to na prvi pogled sve izgleda lako, budite sigurni da se stvari vrlo brzo mogu zakomplicirati. Vrlo je va�no da djelujete veoma privla?no, vrlo zabavno, �armantno, atraktivno i iskreno. Me?utim, nikako nemojte zaboraviti: da Vaga oko sebe ima veliki broj potencijalnih udvara?a te njeni po?etni signali ili zeleno svijetlo, ne predstavlja nikakvu garanciju za sljede?i korak.�

Više...
 


Stranica 5 od 6

Pretraga

Aries
Ned
27 degree(s)
Libra
Moon in Libra
6 degree(s)
Full Moon
Full Moon
15 day(s) old