Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Kakav ?e biti u?enik po horoskopskom znaku

Kakav ?e biti u?enik po horoskopskom znakuKao i ve?ina roditelja i vi zasigurno elite svom djetetu omogu?iti ravnoteu prijeko potrebnu za njegov razvoj, najbolje mogu?e kolovanje i dobar ivot. No, ovo nije ni malo lak zadatak, zar ne? Svi roditelji rade onako kako misle da je najbolje za njihovo dijete, crpe?i snagu iz onoga to su sami, tijekom svog ivota, usvojili od svoje obitelji, kole i drutva.
Obi?no je to prijelomna to?ka jer, va odgoj moe biti u sukobu sa onim to se nalazi u samom karakteru vaeg djeteta.

Astrologija za djecu ima za cilj pomo?i roditeljima da bolje razumiju glavne osobine karaktera njihove djece kako bi bili u stanju pomo?i im da postanu kompletne, svoje osobe, a ne slika i prilika roditelja.

Ako ste se ikada zapitali kako motivirati dijete da vie i bolje u?i, redovito izvrava doma?e zada?e i stekne radne navike, ova astroloka prognoza ?e vam pomo?i da vidite kakav ?e u?enik biti va sin ili k?er, prema karakteristikama horoskopskog znaka u kojem su ro?eni.

OVAN
21. 3 - 20. 4.
Za po?etak da Vas podsjetimo na ?injenicu da vaeg malog Ovna ili Ovnicu ne dri mjesto, a u koli treba sjediti punih 45 minuta po satu. Ako do sada niste prakticirali ni jednu od postoje?ih vjebi koncentracije, kao to su logi?ko-matemati?ki zadaci za predkolce, jo nije kasno da po?nete s njima prvog dana kole. Druga opcija za rjeavanje ovaj problema je da upiete dijete na neki sport. Ipak, sa sportom treba biti na oprezu jer to zna biti i dvosjekli ma?. Jer dok vi mislite da va klinac troi energiju, dijete zapravo stvara novu. S obzirom da ste se do sada ve? uvjerili kako vae dijete ne?e uraditi sve ono to mu kaete da mora, jasno vam je kako treba se trebate postaviti. Ni pod razno mu se ne smije re?i kako u kolu mora i?i ili kako mora u?iti. Umjesto toga bolje potaknite djetetov takmi?arski duh tako to ?ete mu objasniti da nije pobjednik onaj tko prvi izvri nekakav zadatak, ve? onaj koji ga uradi to?no.

Motivirajte svog prvai?a tako to ?ete mu objasnite da ?e na kraju kolske godine svaki natjecatelj iz razreda dobiti diplomu i da ?e se to?no znati tko je prvi, a tko posljednji.

Motivirajte svog osnovca tako to ?ete podsjetiti svoju energi?nu curicu da sa prijateljicama napravi plesnu grupu, a dje?aka potaknite da napravi svoj nogometni tim.

Motivirajte srednjokolca da u?i povijest jer ?e mu to biti najtei predmet u ovoj kolskoj godini. Predo?ite mu da smisao povijesti nije u pam?enju datuma iz prolosti, nego u jasnijem sagledavanju budu?nosti.


BIK
21. 4 - 20. 5.
Bikove je ina?e tee pokrenuti, ali se jo tee zaustavljaju jednom kada krenu. Ovo zna?i kako je potrebno prona?i jak motiv zbog kojega ?e va u?enik Bik, bez obzira na dob, po?eti u?iti. Kad jednom po?ne, on ne?e prestajati. Iako neki psiholozi tvrde da nije dobro podmi?ivati dijete, u slu?aju Bikova, materijalno potkupljivanje je savren pokreta?. Zbog toga vam predlaemo da posluate onaj psiholoki pravac koji predlae odgoj po principu kazne i nagrade kao u?inkovito i preporu?ljivo rjeenje. Dakle, promijenite kut gledanja i nemojte potkupljivati dijete, ve? ga motivirajte odre?enom svotom novca koju ?ete mu isplatiti na kraju godine. Dogovorite se kako ?e se po?etna svota smanjivati sa svakim neuspjehom, a uve?avati sa svakim uspjehom koji postigne u koli. Upustite se u ovu igru i vidjet ?ete da ?e va Bik dati sve od sebe.

Motivirajte svog prvai?a - Kako bi oborio svoj osobni rekord u pisanju doma?eg zadatka koristite topericu i ne pribjegavajte lairanju podataka jer ?e vas mudri Bik vrlo brzo razotkriti.

Motivirajte svog osnovca - Kako bi po?eo stvarati umjetni?ka djela, ako izrazi elju da eli instrument ili vodene boje, kupite mu ih.

Motivirajte srednjokolca - Kako bi danas napravio ono to mora da sutra moe raditi ono to eli. Ako Vam to uspije, ne?ete imati nikakvih problema.


BLIZANCI

21. 5 - 20. 6.
Svaki put kad se Blizanac vrati iz kole, pitajte ga to se tog dana doga?alo na nastavi. Kada kae "nita", netko ?e pomisliti da dijete lae, ali to nije istina. Va Blizanac samo ne voli detaljno prepri?avati sve doga?aje, a ako ba inzistirate na tome, ponudit ?e vam kra?u verziju. Iako njihova opravdanja ?esto sadre rije? "slu?ajno", vi ipak nita ne preputajte slu?aju, ve? redovito posje?ujte primanja roditelja. S vremena na vrijeme prelistajte biljenice vaeg djeteta. Time moda naruavate njegovu privatnost, ali ?ete zato sigurno sprije?iti dosta glavobolje. Ako vam se ovaj prijedlog ne svi?a, onda se potrudite da svoje dijete manje sluate a vie promatrate.

Motivirajte svog prvai?a - Bez obzira na to to se u novom kolskom sistemu podrazumijeva da se ne u?i kod ku?e, bilo bi dobro da sa svojim prvaem svaki dan ponovite ono to su radili u koli.

Motivirajte svog osnovca - Nemojte mu dozvoliti da odraste prije vremena i uvjerite ga kako zrelost podrazumijeva i odgovornost.

Motivirajte srednjokolca - Moda ?e vam ovo zvu?ati apsurdno, ali najefikasniji na?in da motivirate mladog Blizanca je progledati mu kroz prste.


RAK
21. 6 - 22. 7.
Do sada ste mu trebali poklanjati dosta panje i ljubavi, a od sada ?ete morati jo vie. Svaka nova kolska godina za Raka predstavlja novu opasnost od neprihva?anja ili odbacivanja. Ako va prvi? inzistira na tome da ga pratite u kolu, predloite mu da to bude samo do ulaza u dvorite, kako ga prijatelji ne bi proglasili maminom mazom. Obe?ajte mu da ?ete sa?ekati na ulazu sve dok vam ne mahne sa prozora u?ionice. Bez obzira na to u koji razred kre?e, obavezno ga uslikajte za uspomenu. Ako vam u bilo kojem trenutku zasmeta njegovo neprestano prepri?avanje kolskih dogodovtina, ili ako vam dosadi to svakodnevno od vas trai pomo?, sjetite se roditelja nekog Blizanca koji ne?e nita prepri?avati, ili roditelja malog Lava koji ne eli da mu se pomogne, premda ne zna napraviti zadatak. Pomislite na njihove muke i ?vrsto zagrlite svog malog Raka.

Motivirajte svog prvai?a - Na na?in to ne?ete izgovarati re?enicu "ti si sada ve? velik" jer ?ete ga time bespotrebno uplaiti.

Motivirajte svog osnovca - Da se vie drui sa svojim vrnjacima i to na na?in da mu dopustite da prijatelje pozove ku?i, a vi mu pri tom pomognite da napravi ugodnu atmosferu.

Motivirajte srednjokolca - Pazite da budete umjereni u kritikama i neumjereni u komplimentima i pohvalama na ra?un njegovog izgleda, snalaljivosti ili u?enja.


LAV
23. 7 - 22. 8.
Ako vas va Lavi? prvi? zamoli da mu kupite radnu stolicu za odrasle, sa koje nogama ne moe dota?i pod, obavezno mu ispunite tu elju. Stvar je u tome to on trenutno nije u stanju da procjeni visinu, jer je u svojim o?ima postao jako velik. Navedena stolica bi trebala biti prva i posljednja stvar koju ?ete mu dati unaprijed, jer od danas pa nadalje u vaem odnosu mora vladati pravilo "tko zaslui, taj i dobije". Va Lav ?e tijekom svog kolovanja zasigurno u mnogo ?emu biti najbolji, a na vama je da mu pomognete da u tome i uspije. I ne zaboravite - vae dijete nije mekuac i zato ga slobodno kaznite kada je to potrebno, jer zabrana je za Lava odli?an izazov da pokae koliko je dobar. Vae dijete treba konstantno motivirati, jer ?e se ponosni Lav, odmah, kod prvog neuspjeha razo?arati i odlu?iti da napusti sve to je zapo?eo.

Motivirajte svog prvai?a - i to na na?in to ?ete postavite njegov radni stol tik uz o?ev, ?ak i ako je u pitanju djevoj?ica. Dajte svom djetetu na vanosti i obavezno ga, svakog dana, pitajte za miljenje.

Motivirajte svog osnovca - Da krene na neku izvan-razrednu aktivnost i da po?ne sa pripremama za takmi?enja, jer ?e ove godine sigurno osvojiti zlatnu medalju.

Motivirajte srednjokolca - Ako nemate dovoljno novca da ga poaljete na fakultet u inozemstvo, podsjetite ga na to da odli?ni u?enici mogu dobiti stipendije.


DJEVICA
23. 8 - 22. 9.
Red, rad i disciplina su ime, prezime i nadimak za dijete ro?eno u znaku Djevice. S njegovog radnog stola ve? je pobrisana praina, a biljenice i udbenici su umotani u zatitne omotnice, jer dijete ro?eno u znaku Djevice uvijek spremno do?ekuje po?etak nove kolske godine.
Ako se radi o prvai?u, trebat ?ete mu pomo?i u pripremama, jer njegova motorika ipak jo uvijek nije dovoljno razvijena kako bi zadovoljio osobne standarde. Djevica je zamislila savreno naotrenu olovku, ali ?ete, na po?etku godine to savrenstvo morati posti?i upravo vi. No ne brinite, ne?ete mu morati dugo pomagati, jer ?e Djevica jako brzo zaklju?iti da ste aljkavi i da ?e sama sve bre i bolje napraviti. Ako vaa Djevica nije odli?an u?enik, jedini krivac za to ste vi, jer ova djeca ne ostvaruju svoj maksimum samo onda kada roditelji vode ekscentri?an ili neuredan ivot. Ako svom djetetu osigurate minimalne uvjete u vidu mira, tiine i higijene prostora u kojem boravi i u?i, dobit ?ete u?enika generacije.

Motivirajte svog prvai?a - Da za svoj ro?endan slatkiima po?asti prijatelje iz razreda, jer je to odli?na prilika da vaa neupadljiva Djevica postane zvijezda razreda.

Motivirajte svog osnovca - Da stekne prijatelje. Problem je u njihovoj ?udljivoj prirodi zbog koje mogu vrlo lako biti odba?eni od ostale djece.

Motivirajte srednjokolca - Da dri privatne satove mla?im u?enicima, jer ?e mu se na taj na?in svi iz njegovog razreda diviti to na ra?un svog u?enja lako dolazi do deparca.


VAGA
23. 9 - 22. 10.
Vaga ?e vam gotovo uvijek to?no dati onoliko koliko od nje traite, pa nemojte biti skromni u svojim o?ekivanjima. Od djeteta zahtijevajte da bude odli?an u?enik. Objasnite mu da u koli ne treba pronalaziti zlatnu sredinu, ve? da treba i?i u krajnost zvanu petica. Dakle, zahtijevajte puno i ne padajte na suze dok vas ubje?uje kako vie nema snage ponavljati istu lekciju. Pauza izme?u u?enja treba biti aktivna, jer mu se koncentracija ne?e vratiti ako vrijeme iskoristi za gledanje televizije. Vage su u djetinjstvu energi?ne i vrijedne, ali tijekom odrastanja se znaju ulijeniti. ?im primetnite prve naznake inertnosti, krenite u borbu koriste?i se osobnim primjerom. Prihvatite se nekog posla i zovite svoju Vagu da vam pomogne. U?enje nemojte tretirati kao neto to ima prednost naspram dosadnih ku?nih poslova, jer ?e Vaga to zloupotrebljavati. Na njen komentar "ne mogu ti pomo?i jer moram u?iti" slobodno uzvratite "u?iti ?e kasnije".

Motivirajte svog prvai?a - Da nau?i slova tako to ?e imati najljepu biljenicu u razredu. Pernica treba biti moderna kako bi je Vaga koristila.

Motivirajte svog osnovca - Da krene na nekakav sport - tenis ili odbojku. Djevoj?icu potaknite da se lijepo obla?i za kolu jer ?e tako uzbu?eno i?ekivati svaki novi dan.

Motivirajte srednjokolca - Da napravi udrugu koja ?e se boriti za zatitu svega onoga to je u skladu sa njenim ili njegovim interesom.


KORPION
23. 10 - 22. 11.
Dijete ro?eno u znaku korpiona ne pri?a puno i uglavnom gleda svoja posla, a vi ?ete morati dobro pratiti to ono radi. U koli mogu mu se mogu dogoditi razne neugodnosti na koje vam se ne?e aliti kada do?e ku?i. Vae dijete korpion ne?e reagirati na prvu uvrjedu koju mu upute njegovi vrnjaci, ve? ?e trpjeti jako dugo. Na kraju ?e eksplozivno reagirati na neku bezna?ajnu sitnicu i vratiti za sve ono to su mu do tada napravili. Zbog toga postoji ansa da ga proglase za glavnog krivca, a kada ga jednom tako etiketiraju, teko ?e se od toga osloboditi. Pomognite svom korpionu da na samom po?etku stvori sliku dobrog djeteta kako bi ga dobar glas pratio do kraja kolovanja. Redovito posje?ujte informacije roditelja te se interesirajte o svim doga?anjima na satovima i van njih. Kada ne ispuni svoje zadatke, kaznite ga bez puno rije?i jer korpion dobro zna kada je pogrijeio, pa bi vaa ?angrizavost mogla imati samo negativan ishod.

Motivirajte svog prvai?a - Da se natje?e sa u?iteljicom tako to ?e prije nego to to ona izgovori, on ve? znati koja lekcija se toga dana u?i.

Motivirajte svog osnovca - Pokaite mu kakva se reakcija izaziva mijeanjem sode bikarbone i octa, i kemija ?e ubrzo postati njegov omiljeni predmet.

Motivirajte srednjokolca - Recite mu da od ocjena ovisi njegov mir. Ukoliko eli da ga ostavite na miru, morat ?e vas se oslobodi peticama.


STRIJELAC
23. 11 - 21. 12.
Ako na Strijel?evo pitanje "zato moram i?i u kolu" odgovorite "zato to ja tako kaem", napravit ?ete od njega doivotnog oportunistu. ?ak i ako mu date to?an odgovor, Strijelac ?e nerado odlaziti na satove. Djevoj?icama najvie smeta to to se moraju ?eljati, a dje?acima to to na sat ne mogu ponijeti pra?ku ili strijelu. Karakter jednog Strijelca dosta je teko ukrotiti jer se protivi se svakom oblikovanju. Ne smijete odustati od odgoja, bez obzira na to to ?e mali Strijelac, kada odraste, tvrditi da je odgojio samoga sebe. Pravu transformaciju Strijelac doivljava kada krene u srednju kolu, pa ?ete odjednom zamijetiti kako vae dijete eli biti odli?an u?enik, ali i da ne eli otvoreno pri?ati o svojim ambicijama. U svakom slu?aju, kako vrijeme bude odmicalo tako ?e i Strijelac biti sve bolji u?enik, pa ?ete na kraju od nekoga tko je osnovnu kolu jedva zavrio dobiti doktora znanosti.

Motivirajte svog prvai?a - Da brzo i to?no napravi doma?i zadatak kako bi mu to vie vremena ostalo za igru. Na ovaj ?e na?in Strijelac rado izvravati svoje dnevne obaveze.

Motivirajte svog osnovca - Upiite ga u strelja?ki klub jer ?ete mu na taj na?in pomo?i da se na satovima bolje koncentrira.

Motivirajte srednjokolca - Prijedlogom da nakon gimnazije upie fakultet u inozemstvu pri ?emu ?ete naglasiti da u inozemstvo odlaze samo najbolji u?enici.


JARAC
22. 12 - 19. 1.
Jarac u ku?i i Jarac u koli ponekad su dvije totalno druga?ije osobe. U koliko spadate u roditelje koji svom djetetu sve serviraju, mali Jarac se kod ku?e ne?e mnogo truditi, ali ?e u koli ipak pokazivati zavidnu ambicioznost. Jarac na satu i Jarac na odmoru tako?er su razli?ite osobe. Prijatelji ?e mu izvan nastave nametnuti ulogu neovisnog promatra?a, koju ?e on savjesno obavljati. Zbog naglaene objektivnosti djeca Jar?evi lako name?u autoritet svojim vrnjacima, ali se sa autoritetom profesora i nastavnika teko bore. Ponekad od straha pred njima ne mogu ni progovoriti. Zamolite u?iteljicu svog djeteta da mu to ?e?e postavlja pitanja i da iz njega izvla?i odgovor, ako je to potrebno. Djetetu pomognite tako to ?ete mu objasniti da ?e bre nau?iti lekciju ako je glasno ?ita i jo glasnije prepri?ava.

Motivirajte svog prvai?a - Ne zaboravite ga za svaku peticu poljubiti i pohvaliti ga pred svima.

Motivirajte svog osnovca - Objasnite mu kako ?e ga stariji vie potivati ako bude odli?an u?enik. Na ovaj na?in ?e va Jarac redovito u?iti.

Motivirajte srednjokolca - Pokaite bezuvjetno povjerenje u njegov izbor o ?emu god da se radi. Napomenite mu da nije sramota ako ponekad odustanete od ranije donesene odluke.


VODENJAK
20. 1 - 18. 2.
Poznato je kako djeca znaju biti surova i gruba u me?usobnom odnosu, ali vjerojatno niste znali kako Vodenjaci prednja?e u tome. Moda vam je do sada bilo simpati?no to to vae dijete nema dlake na jeziku, ali ?e ono uskoro morati prestati sa ovakvim ponaanjem - za njegovo dobro. Objasnite svom malom Vodenjaku razliku izme?u toga to zna?i re?i istinu a to uvrijediti nekoga, i on ?e shvatiti gdje grijei. Sa druge strane, dijete Vodenjak ponekad pokazuje preveliku mrzovolju za jednog maliana, ali ne brinite jer ?e i pored toga uspjeti prona?i svoje mjesto "pod suncem". Vodenjak ?e, ako treba, promijeniti svijet samo kako bi se u njemu bolje osje?ao. Kada vam se bude alio na kolski sistem i nepravdu , podsjetite ga da je budu?nost pred njim i da ?e imati ansu jednog dana napravi reformu kolstva.

Motivirajte svog prvai?a - Na na?in to ?ete mu pokazati da niste sveznalica, nego da ste i vi morali redovno u?iti kako bi ste stekli znanje.

Motivirajte svog osnovca - Jednim ra?unalom, ali inzistirajte na redoslijedu - prvo zada?a, pa onda internet i igrice.

Motivirajte srednjokolca - Ne?ete ga trebati puno motivirati jer je va srednjokolac odavno zagledan u svoju budu?nost i ve? ima plan. Samo mu pomognite da taj plan i ostvari.


RIBE
19. 2 - 20. 3.
Dijete ro?eno u znaku Ribe je vrlo bistro, ali treba imati na umu da najvie od svega voli "plivati u mutnom". Riba mora uma?i kontroli, pa makar to bio i odlazak u knjinicu bez i?ijeg znanja. Vi, naravno, moete pri tom izigravati detektiva, ali se ne nadajte da ?ete ikada ostvariti apsolutnu kontrolu nad vaom Ribicom. to ga rigoroznije budete pokuavali kontrolirati, vae ?e dijete sve vjetije izmicati. Slobodno manipulirajte i prona?ite odgovaraju?u mjeru izme?u slobode i kontrole tako to maloj Ribi ne?ete re?i da znate gdje i s kim je danas provela odmor. Pomognite svom djetetu da se istr?i i da vam na kraju dana ispri?a i ono to je trebalo biti vje?na tajna. Vodite ra?una da ga vikanjem i zabranama ne udaljite od sebe i nau?ite svoje dijete da nema ni?eg vrjednijeg od istine. Istini za volju, to je neto to dijete treba nau?iti dosta prije polaska u kolu, premda za istinu, nikada nije kasno.

Motivirajte svog prvai?a - Tako da mu biljenice budu uredne i da sam sprema knjige za slijede?i dan. Inzistirajte na tome kako bi on trebao vas podsjetiti na to da mu pregledate doma?i zadatak, a ne vi njega.

Motivirajte svog osnovca - Da vam kae koji su mu predmeti najdrai kako bi ste mogli pratiti koliko vremena i panje posve?uje onim predmetima koje ba i ne voli.

Motivirajte srednjokolca - Da bude prakti?an i da se odlu?i za zanimanje koje ?e zadovoljiti njegove afinitete i talente, ali i od kojeg ?e jednoga dana mo?i ivjeti.


Pretraga

Sagittarius
Ned
7 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
26 degree(s)
Full Moon
Full Moon
14 day(s) old