Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Strijelac u podznaku Ovan

Ispis

Strijelac u podznaku OvanStrijelac u podznaku Ovan je osoba sa sna�nom voljom koja se maksimalno anga�ira u za ostvarenje svojih ciljeva i koja ima veliku radnu sposobnost. To je rezultat spoja ova dva vatrena znaka. Za ove osobe mo�emo re?i da su razumne, u stalnom pokretu, te da su skloni presti�u. Uz sve to je i nezavisan, pa ?ak i pomalo pobunjeni?ki nastrojen. Kombinacija Strijelca sa eksplozivnim i idealisti?kim temperamentom...

Više...
 

Strijelac u podznaku Bik

Ispis

Strijelac u podznaku BikSlobodno se mo�e re?i kako je ovdje rije? o jednoj od najinteresantnijih kombinacija u horoskopu. Strijelac u podznaku Bik je podjednako zaljubljen u �ivot: Bik je puten, ?ulan, vi�e materijalan, ?vrsto vezan za zemlju, opipljiv, vi�e puta ro?en - reinkarniran, dok je Strijelac je vi�e kompleksan, rastrgan izme?u svojih te�nji da zadovolji fizi?ke potrebe i one ?ulne, ali i one koje su jednako sna�ne, a koje se...

Više...
 

Strelac u podznaku Blizanac

Ispis

Strelac u podznaku BlizanacStrijelac u podznaku Blizanac je kombinacija znakova koju ne dr�i mjesto, a razlog tomu je to �to su u sebi ve? jako pokretni. ?esto pate od kaoti?nog toka velikih emocija, te s te�kom mukom uspijevaju imati jasno i sinteti?ko shva?anje stvarnosti. Zanima ih gotovo sve: male stvari iz �ivota i velike ideje; i to s istim intenzitetom. Istovremeno vjeruju u sve i ni�ta: ideje mijenjaju kao ?arape...

Više...
 

Strijelac u podznaku Rak

Ispis

Strijelac u podznaku RakSpoj znaka Strijelca s podznakom u Raku ra?a jednu prilagodljiv i �irokogrudnu osobu, koja je ?esto rezervirana, ali puna razumijevanja, nadarena velikom dozom humanizma. Savr�ena snala�ljivost kod problema u stvarnom �ivotu te u onim duhovne prirode ?ini ove osobe posebno otvorenima za bezbroj pozitivnih ili negativnih utisaka, koje one upijaju savr�enom lako?om. Sna�an osje?aj za du�nosti u velikoj mjeri upravlja svakom njihovom akcijom kao i...

Više...
 

Strijelac u podznaku Lav

Ispis

Strijelac u podznaku LavU kombinaciji Strijelac s podznakom u Lavu dinamika i volja se udru�uju u ostvarenje ne?eg velikog �to nadilazi individualni plan. Ove osobe uglavnom "boje" svoje strasti univerzalnim bojama �to mu omogu?uje to da gotovo sve svoje akcije vode uz apsolutnu podr�ku okoline. Ovaj stav je rijetko kad plod prora?una ili zadnje namjere s obzirom na to da se ove osobe odaju svojim idealima i to svim silama. Iz sebe zra?e takvim uvjerenjem i takvom sigurno�?u...

Više...
 

Strijelac u podznaku Djevica

Ispis
Strijelac u podznaku DjevicaStrijelac u podznaku Djevica je kombinacija dvaku Pokretnih znakova koja je poprili?no kontradiktorna. Ove osobe su po prirodi nje�ne, cerebralne, bogate nijansama te na taj na?in i ispoljavaju borbu izme?u dvije prirode koje su u ovoj sintezi primorane da �ive u zajednici. Sa jedne strane je Djevica, obdarena nagla�enom ljubavlju za red, detalje i analizu, a s druge strane Strijelac...
Više...
 

Strijelac u podznaku Vaga

Ispis
Strijelac u podznaku VagaStrijelac u podznaku Vaga je savr�eno skladna kombinacija znaka i podznaka, u kojoj se kvalitete obaju znakova uve?avaju. Ovdje se radi o osobama koje balansiraju ljudske emocije u te�nji ka dru�tvenim idealima, koje imaju veliku �elju za napretkom kroz ostvarive utopije, te svijest o grupnoj pripadnosti, lucidnu analizu suprotnih kretanja, te osobama koje vje?ito tragaju za slogom me?u ljudima...
Više...
 

Ispis
Strijelac u podznaku �korpionU kombinaciji ova dva znaka postoje mnoge dodirne ta?ke, ali su jo� brojnija razmimoila�enja ove dvije nevjerojatno jake prirode. Ovdje je rije? o osobama koje konstantno tragaju za prakti?nim zadovoljenjem svojih intelektualnih i moralnih te�nji. U njima le�i bezbroj nijansi i golemo bogatstvo kontradiktornosti koje lako mogu izma?i na prvi pogled. Jako je te�ko upoznati njihovu du�u, s obzirom da bje�e od pre otvorenog pokazivanja...
Više...
 

Strijelac u podznaku Strijelac

Ispis

Strijelac u podznaku StrijelacU duplom Strijelcu doga?a se to da je �elja za osobnom afirmacijom smanjena, u smjeru dublje i optimisti?nije vizije ljudi i �ivota. Zadovoljavanje unutarnjih potreba i dubokih humanih osje?aja postaje osnovna te�nja ovih bi?a. Iz svoje ljubavi prema pravdi, Strijelac u podznaku Strijelac uvijek zauzima za�titni?ki stav u odnosu prema slabijim bi?ima kojima treba njihova...

Više...
 

Strijelac u podzmaku Jarac

Ispis

jaracStrijelac u podzmaku Jarac kombinacija je znaka i podznaka koja probu?uje svijest o vlastitoj vrijednosti poti?u?i ove osobe na te�ak i ustrajan rad, kako bi na kraju zadobile podr�ku i priznanje drugih. Ovom prirodom dominira zdrav razum i uistinu je velika mo? koju ona iskazuje prema drugima, ali i prema sebe, svjesno upravljaju?i svim strastima i ambicijama.

U prirodi ovih osoba tako?er je uvijek...

Više...
 


Stranica 1 od 2

Pretraga

Virgo
Ned
29 degree(s)
Scorpio
Moon in Scorpio
24 degree(s)
Waxing Crescent Moon
Waxing Crescent Moon
4 day(s) old