Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Vaga u podznaku Strijelac

Ispis

Vaga u podznaku StrijelacPodznak u Strijelcu se jako dobro slae sa osnovnim znakom. Ovo je kombinacija pokazuje sposobnost proimanja svijeta misli i realnosti. Strijelac ima intelektualne i religiozne tenje, a Vaga djeluje na polju ljubaznosti, prakti?nosti i humanosti
Vaga se interesira za probleme svog vremena i ima elju za njihovom rjeavanjem, eli ostvariti slogu me?u ljudima i tei za drutvenim idealima. Vaga u podznaku Strijelac ima sposobnost jako dobrog snalaenja u najteim ivotnim situacijama. lako se otvaraju, iz razloga to imaju jako malo osobnih problema i jako joj je vano igrati zna?ajnu ulogu u drutvu. Imaju stav da obrana privatne stvari ide kroz obranu zajedni?ke. Smatraju da bogatstvo stje?u kroz kontakte sa drugim ljudima i ivotom u realnosti, to zadovoljava njeno shva?anje o univerzalnoj harmoniji.

Oni uvijek ostaju vjerni svom idealu, ?ak i u situacijama kada im vjera u drutvo trpi zbog odre?enih okolnosti. Njihov humanizam ponekad im omogu?e da obnove svoje drutvene odnose, da poravnaju mane i ekscese, da razrijee proturje?nosti, da ublae nasilje svojih sugovornika i nametnu harmoniju koju su oni zamislili i na kojoj planiraju sve svoje akcije. Za njih je klju?na rije? sloboda - misli, govora i akcije. Vaga u podznaku Strijelac udi za slobodom i nezavisno?u i nikome ne doputa da im se mijea u ivot. U ranoj mladosti znaju biti nemirni, me?utim, kako su intuitivni i idealista, ?esto u kasnijim godinama iskau interes za duhovne horizonte i tada se skrase.

Osobe sa ovom kombinacijom znaka i podznaka su hrabre, dareljive, smiju se na na?in koji ne moe ostati neprimije?en, lako se uzbude i imaju smisao za humor i nonalantno ponaanje. Imaju smisao za inicijativu i osje?aju se prijatno u srednjim godinama. Manje su takti?ni od ostalih Vaga, dre se da uvijek treba re?i ono to im je na umu. Unato? tome oni znaju kako privu?i simpatije i ulau sve svoje snage u stjecanje novih poznanstava jer to predstavlja jako vanu ulogu u njihovom ivotu. Vaga u podznaku Strijelac je osoba puna topline, otvorena prema drugima, puna razuma i popustljiva koja kod ljudi ulijeva povjerenje. Ne vole zapovijedati i donostiti odluke prije nego to dobro prou?e materiju. Strijelac im daje dinami?nost, povjerenje i sigurnost, dok im Vaga daje jake emocije i promjenljivo raspoloenje. U sutini ovo je osoba koja voli ivot i druge ljude


Pretraga

Libra
Ned
5 degree(s)
Aquarius
Moon in Aquarius
15 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
10 day(s) old