Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Vodenjak u podznaku Ovan

Ispis
Vodenjak u podznaku OvanVodenjak u podznaku Ovan je uistinu jedna pozitivna kombinacija gdje� Ovan dare�ljivo poklanja Vodenjaku neophodnu snagu da se koncentrira na odre?eni cilj. Rezultat je odre?enija osobnost, koja je manje obuzeta iracionalnim idejama, uglavnom zainteresirana za ja?anje temelja za harmoni?an razvoj kako svoje osobnosti, tako i svojih osobnih zanimanja. Ovo dosta poma�e kako bi se stvorila duboka...
Više...
 

Vodenjak u podznaku Bik

Ispis
Vodenjak u podznaku BikIz ove kombinacije elementa Zemlje s elementom Zraka proizilazi stati?na osobnost koja ponekad podlije�e lakom utjecaju Zra?ne prirode Vodenjaka, a ponekad melankoli?nom, usporenom ali sna�nom utjecaju Bika. Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji znakova, istovremeno su kompaktne i le�erne, ?ulne i duhovne, stalno osciliraju izme?u potrebe za stabilnom i sigurnom intimom i �elje da se otvore, da se stope s mno�tvom i razli?itostima. U isto vrijeme, konzervativne...
Više...
 

Vodenjak u podznaku Blizanac

Ispis
Vodenjak u podznaku BlizanacGenijalnost Vodenjaka i fleksibilnost Blizanca u ovoj kombinaciji pronalaze neku svoju ravnote�u. Ali ipak, ova je kombinacija uvijek na rubu kraha zbog toga �to oba zra?na znaka neprestano tra�e mogu?nost da se ra�ire na ra?un onog drugog. Ponekad jasni intelekt Blizanca nadvladava utopije i iracionalan svijet Vodenjaka, iz kojega on crpi svoju snagu, a ponekad pobjedi idealizam i individualnost Vodenjaka. Uobi?ajeno dobro raspolo�enje...
Više...
 

Vodenjak u podznaku Rak

Ispis
Vodenjak u podznaku RakU ovom spoju Vodenjaka i Raka jako je te�ko kontrolirati onu promjenljivost emocija i obuzetost samim sobom koja prili?i pravom Vodenjaku, ?ak i u pogledu najbezna?ajnijih nijansi, koje su karakteristi?ne za jednog Raka. Ovdje se zato radi o osobi koja je, iako vrlo pokretljiva u �ivotu, u stvarnosti ipak opsjednuta sumnjama i stalnom nesigurno�?u. Ova osoba je u isto vrijeme i jaka i slaba, ali ipak uspijeva da od svoje slabosti napravi oru�je za osobna...
Više...
 

Vodenjak u podznaku Lav

Ispis

Vodenjak u podznaku LavVodenjak u podznaku Lav je kombinacija koja nije ba� po�eljna u horoskopu zbog toga �to se u ve?ini slu?ajeva stvaraju komplicirane osobnosti, koje se kolebaju izme?u po�tivanja i preziranja priznatih vrijednosti, koje bi istovremeno i da se nametnu ali i da djeluju iz prikrajka. No, ovo je jako te�ak zadatak, koji iziskuje golemo poznavanje samoga sebe i odustajanje od izvjesnih sebi?nih navika...

Više...
 

Vodenjak u podznaku Djevica

Ispis
Vodenjak u podznaku DjevicaVodenjak u podznaku Djevica je zanimljiv spoj dvije instinktivno kontradiktorne i komplementarne prirode. Introvertnost Djevice i ekstrovertnost Vodenjaka u ovoj kombinaciji pronalaze neki svoj sklad zahvaljuju?i mo?i realizacije koja je svojstvena i jednom i drugom znaku; Vodenjak, odre?en, entuzijasta i uvijek spreman za nove stvari, usjeva ukloniti odre?ene blokade i obrambene mehanizme koji ?esto spre?avaju Djevicu u ispoljavanju...
Više...
 

Vodenjak u podznaku Vaga

Ispis

Vodenjak u podznaku VagaU kombinaciji znakova Vodenjak sa podznakom u Vagi udru�ila su se dva zra?na znaka i to jedan Kardinalni i jedan Fiksni znak, podvla?e?i sa sobom te�nju osobe� ka jednom univerzalnom skladu, dru�tvenosti, otvorenosti, bratstvu; ra?aju?i jedan unutarnji svijet gdje se intuicija, optimizam, pokretljivost, inventivnost, lako?a i elasti?nost natje?u u svojoj ja?ini.

Ove rafinirane osobe, probirljive su do najmanjih detalja, te u sebi kriju...

Više...
 

Ispis

Vodenjak u podznaku �korpion Vodenjak u podznaku �korpion zra?i pobunom, otvaranjem, duhovnim savr�enstvom, osjetljivo�?u na ljudske probleme i vitalno�?u. Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji horoskopskih znakova sposobne su vinuti se do vi�eg stupnja vladanja svojom osobno�?u te utjecati na druge svojom istan?anom intuicijom, mijenjanju svijeta u kojem �ive, makar zbog toga trebale mijenjati sami sebe, te zamijeniti strepnju optimizmom, egoizam velikodu�no�?u...

Više...
 

Vodenjak u podznaku Strijelac

Ispis

Vodenjak u podznaku StrijelacVodenjak u podznaku Strijelac je skladna kombinacija horoskopskog znaka i podznaka, s obzirom da se intelektualne i duhovne mogu?nosti me?usobno nadopunjavaju. Osoba ro?ena u ovoj kombinaciji je dobar prijatelj samom sebi i drugima. Po prirodi anti fatalista smatra kako uvijek ima �ne�to za uraditi� kako bi se ljudska sudbina pobolj�ala ili kako bi se neki nerje�ivi problem rije�io. Ove su osobe vo?ene nepresu�nom nadom i velikom...

Više...
 

Vodenjak u podznaku Jarac

Ispis

Vodenjak u podznaku JaracVodenjak u podznaku Jarac je uglavnom jako dobra kombinacija znaka i podznaka. Intelektualne mogu?nosti i originalnost Vodenjaka ovdje su u kombinaciji s velikom marljivo�?u i uporno�?u Jarca. Jarac je ina?e poznat kao sudbinski znak najdubljeg ?ovjekovog pada u materiju i on ukazuje �nediscipliniranom� Vodenjaku, �rtvi svjesnoj vlastite neobi?nosti, na pravi put i time ga spa�ava od eventualnih nerealnih utopija.
Ova kombinacija...

Više...
 


Stranica 1 od 2

Pretraga

Virgo
Ned
29 degree(s)
Scorpio
Moon in Scorpio
24 degree(s)
Waxing Crescent Moon
Waxing Crescent Moon
4 day(s) old