Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Vodenjak u podznaku Vodenjak

Ispis
Vodenjak u podznaku Vodenjak
Pripadam samom sebi, ovo su rije?i koje ?e najbolje do?arati najdublji smisao individualnosti u ovom spoju horoskopskih znakova. I neka nitko ne pokua riskirati pokuaj prodiranja u ovaj svijet, jer on treba biti i naj?e?e to i jest potpuno druga?iji od svijeta drugih. Me?utim, ovo je ipak u kona?nici manje komplicirana osoba od one kakvom se doima; uvijek spremna u?estvovati u problemima vanjskog svijeta, strahovito humana, sa svim svojim manama i vrlinama koje dolaze sa njenom originalno?u.
Vodenjak u podznaku Vodenjak oslukuje svijet oko sebe, obra?a panju na gotovo sva bi?a, stvari i pojave koje ga okruuju.

Za razliku od Lava, u ovom slu?aju "JA" je poprili?no labavi svoju snagu, a egocentrizam prestaje zapovjedni?ki vladati ponaanjem. Dvostruki Vodenjak ne moe zamisliti svoje postojanje mimo drugih. Ova osoba nije i ne?e biti zadovoljna poloajem ?ovjeka svog vremena te uvijek nastoji doprinijeti ra?anju savrenog drutva. Vodenjak u podznaku Vodenjak bi najradije ubrzao evoluciju ?ovjeka jer je uvjeren da pri sadanjem stupnju ne?e ostati, da ?e se sve vie teiti ka boljem ivotu.

Ove osobe ?esto pate zbog toga to moraju podnositi imperative ovog zapadnog drutva bez due, uskra?enog kulturne imaginacije, nesposobnog da stvori ili prona?e nove odnose me?u ljudima, drutva u kojem vrijede samo materijalne vrijednosti, statistika i nametanje sile. Za suvremenog Vodenjaka, prva etapa koju treba dose?i je da imanje bude zamijenjeno bi?em i da ljudski duh bude oslobo?en bremena navika i opsesije za novcem. Prije nego se upustimo u osvajanje neba, treba se ponovo izboriti za ?ovjeka.

Ovaj put je poprili?no ambiciozan i naravno da ne mogu svi dvostruki Vodenjaci pomiljati da krenu njime. Mnogi ostaju vie ili manje zadrani u svom poletu i to uglavnom drutvenim i materijalnim preprekama. No ipak, ?ak i kada im je tijelo ovdje, duh im je negdje drugdje; oni ve? razmiljaju o sutranjici. Zbog toga se, usprkos svojoj prirodnoj drutvenosti, ponekad osje?aju usamljenima, neshva?enima, a dublja komunikacija sa njima nije uvijek najlaka.

Osobe ro?ene kao dupli Vodenjaci djeluju poprili?no samouvjereno, a posebno kad postanu zreli ljudi, zra?e atmosferom: Ako Vam se svi?am, ba lijepo a ako ne, nema problema. Me?utim, oni to zapravo ne mislite. Samo uivaju u tome da budu druk?iji, ?ak se i ponose svojim individualizmom. Ove osobe su jako nezavisne, uvijek po strani, ekscentri?ne, veliki humanisti, kod njih su prisutne i umnogostru?ene sve osobine Vodenjaka! ?esto mogu biti i buntovni ali uvijek sa razlogom. Rije? je o njihovom osobnom razlogu. Imaju dovoljno osobne privla?nosti da privuku druge ljude, a oni ?e ?esto prihvatiti ?ak i onakvo ponaanje kakvo kod drugih ljudi ne bi tolerirali. Dupli Vodenjaci zra?e armom i energijom koja fascinira. Ipak, teko im se pridruiti ili ih pratiti s obzirom da kroz ivot idu i suvie brzo!

Vodenjak u podznaku Vodenjak je osoba vrlo napredna u svojim razmiljanjima. Jao je zainteresirana za sve to doprinosi napretku ?ovje?anstva. Oko njih uvijek lebdi daak neobi?nog i jedinstvenog. Radoznali su i tee ka tome da doku?e tok razmiljanja drugih ljudi, a zahvaljuju?i ovoj vezi horoskopskih znakova, uglavnom imaju zanimanja za svih. Ali, nikada ne?e rtvovati svoju neutaivu elju za slobodom! Tako?er im je potrebno i dosta stimulacije te moraju nau?iti kontrolirati svoju promjenljivu narav i temperament, kako isti ne bi ovladali njima.

Pretraga

Sagittarius
Ned
13 degree(s)
Leo
Moon in Leo
11 degree(s)
Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon
20 day(s) old