Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Najgore osobine horoskopskih znakova

najgore karakteristike znakovaU ovom ?lanku mo?i ?ete prona?i neke od najgorih karakteristika svakog horoskopskog znaka zbog kojih ?ete mo�da htjeti pobje?i glavom bez obzira.

Ovih 5 osobina u jednoj osobi mogu biti prava no?na mora za svaku vezu, pa se uistinu toplo nadamo kako va� odabranik/odabranica nema ba� svaku od navedenih osobina.

Ovan

  • Ovnovi su poznati kao znak s najimpulzivnijom naravi! Ono �to se od njih tra�i je svakako to da porade na suzbijanju svojih izljeva...
Više...
 

Kako horoskopski znaci podnose prekide

Kako horoskopski znaci podnose prekideKraj emotivne veze sa partnerom zna biti jednako bolan i te�ak kako za mu�karce tako i za �ene. U ovom ?lanku mo�ete pro?itati o tome kako pojedini znaci horoskopa podnose, odnosno do�ivljavaju kraj emotivne veze.

Ovan - Pripadnici ovog znaka patit ?e puno vi�e i du�e nego �to ?e to ikada pokazati. Na prvu ?e mo�da djelovati kao da im nije stalo i kao da apsolutno ne osje?aju ljubavni bol, ali istina je ipak kako pate neizmjerno i beskona?no. Povu?i ?e se u sebe i...
Više...
 

Kako zavodi pojedini horoskopski znak

Kako zavodi pojedini horoskopski znakKako bi ste saznali �to o va�em novom partneru, dovoljno je da ga upitate za datum ro?enja jer vam njegov horoskopski znak mo�e otkriti dosta o tome kakav ?e biti u vezi. S toga ?e vam ovaj ?lanak mo�e poslu�iti da bolje upoznate svog dragog.

OVAN - Iza maske okorjelog osvaja?a ipak se krije mu�karac koji ?e od svoje partnerice, kada u?e u brak, o?ekivati da bude djevica. Zbog svojih izrazito tradicionalnih stavova Ovnovi imaju obi?aj jako mladi stupiti u...

Više...
 

Kakav je u vezi pripadnik odre?enog horoskopskog znaka

Kakav je u vezi po horoskopuPo prirodi planeta i odre?enih elementa pod ?ijom vladavinom pripadaju odre?eni horoskopski znakovi definira kako pojedini znakovi imaju tendenciju du�e ostati u vezi od drugih. Tu su na primjer Blizanci, Vage i Vodenjaci koji su skloni ?estim promjenama partnera, dok su Rakovi, �korpioni i Ribe u vezama najodaniji. Vatreni znakovi Ovan, Lav i Strijelac su skloni dubokim osje?ajima, ali ne i na duge staze.

Više...
 

Kakav ?e biti u?enik po horoskopskom znaku

Kakav ?e biti u?enik po horoskopskom znakuKao i ve?ina roditelja i vi zasigurno �elite svom djetetu omogu?iti ravnote�u prijeko potrebnu za njegov razvoj, najbolje mogu?e �kolovanje i dobar �ivot. No, ovo nije ni malo lak zadatak, zar ne? Svi roditelji rade onako kako misle da je najbolje za njihovo dijete, crpe?i snagu iz onoga �to su sami, tijekom svog �ivota, usvojili od svoje obitelji, �kole i dru�tva.
Obi?no je to prijelomna to?ka jer, va� odgoj mo�e biti u sukobu sa onim �to se nalazi u samom karakteru va�eg djeteta.

Astrologija za djecu...

Više...
 

slaganje znakovaOvan, 21. 3 - 20. 4

Idealni partneri za Ovna bi mogli biti:

VODENJAK: I Ovnovi i Vodenjaci imaju veliku potrebu za vlastitom slobodom. Vodenjaci su atraktivne i snala�ljive osobe, �to apsolutno odgovara prirodi Ovna. Ovnovi znaju biti fascinirani idejama Vodenjaka te njihovim ?vrstim �ivotnim uvjerenjima, dok...

Više...
 

dijeta po horoskopuOVAN (21. 3 - 20. 4.)
Ovan, po prirodi nestrpljiv, pa kad je i prehrana u pitanju, ne voli pripremati hranu, ve? ?e u kuhinji radije potra�iti ono �to mo�e pojesti odmah, s nogu. On ?e se odu�evljeno baciti na svaku novu dijetu, pa ?ak i kada je ona radikalna, no isto tako ?e brzo prekinuti s istom jer �eli brze rezultate.
Savr�ena dijeta za Ovnove: ono �to Ovnovima poma�e na du�e staze je kombinacija zdravog posta i niskokalori?nih obroka s malo usputne relaksacije. Ovnovi bi trebali u svoju dijetu uvesti vo?ne dane, pojesti�

Više...
 

Kako se ispri?avaju pripadnici odre?enog horoskopskog znaka

Kako se ispri?avaju pripadnici odre?enog horoskopskog znakaOvan (21. o�ujak - 20. travanj)
Mu�karac Ovan � Za mu�karca Ovna ne predstavlja nikakav problem da Vam se ispri?a, kao �to mu nije predstavljalo nikakav� problem da "zabrlja" te Vas izbaci iz takta, jer takav je Ovan: iznimno lako ?e vas naljutiti, ali ?e se jo� lak�e ispri?ati i potruditi se obe?ati Vam kako se u?injeno vi�e nikada ne?e ponoviti. Naravno; do prve prilike. Ovnu lako "padne mrak na o?i", osobito ako on nije na prvom...
Više...
 

Astrologija

astrologija op?enitoAstrologija se u praksi naj?e�?e usko ve�e uz horoskop, i to individualni horoskop �to predstavlja jednu od najve?ih zabluda. Astrologija, kao �to to i sama rije? ka�e, je znanost o zvijezdama, ili po nekim teorijama �pseudo nauka�, a po?iva na vjerovanju kako zvijezde i konstelacije me?u njima, odnosno cjelokupna slika neba, imaju odre?ene utjecaje na na� planet i na sve ono sto se na njemu nalazi.� Zna?i, to je utjecaj svemira, svih nebeskih tijela i planeta na cjelokupnu prirodu, na sve doga?aje i na svakog ?ovjeka ili pojedinca.

Akademski re?eno, ovdje se radi o...

Više...
 


Pretraga

Cancer
Ned
19 degree(s)
Aries
Moon in Aries
14 degree(s)
Third Quarter Moon
Third Quarter Moon
21 day(s) old