Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Djevica � op?e karakteristike(23. kolovoz � 22.rujan)
Ime: latinski naziv za Djevicu je Virgo
Moto: Ja analiziram
Planeta: Merkur
Boja: siva, sme?a, hladne boje
�ivotinja: mravi, p?ele
Metal: �iva
Drago kamenje: ahat, mramor
Biljke: kukuruz, p�enica i zob
Zanimanje: ljekarnik, sporta�, trgovac, pisac, lingvista, pijanista, slikar, glumac, pravnik.
Mana: hipohondar, sitni?av

Najnepravednija izreka o Djevici: �Djevica je...

Više...
 

Ljubavni profil - Djevica

djevicaDjevice nikad ne treba tra�iti u prvim redovima, jer ona nije tip osobe koja privla?i pa�nju. Tipi?na Djevica je vrlo odmjerena, rezervirana i diskretna, a ponekad svojoj okolini djeluje mo�da umi�ljeno i previ�e strogo. Mo�emo slobodno re?i da se osobe ro?ene u horoskopskom znaku Djevice nalaze na vrhu liste kada je u pitanju: sigurnost, umjerenost, preciznost, urednost, povjerenje, urednost i razumijevanje.Ipak, ne...

Više...
 

djevica�ene ro?ene u horoskopskom znaku Djevice imaju svoje standarde u vezi mu�karca njenog �ivota.� Ona �eli da je partner cijeni, zahtjeva njegu, ?isto?u i higijenu, te da bude prakti?an i da ima postavljene ciljeve u �ivotu. Djevica visoko postavlja svoje standarde te joj je obi?no potrebno dosta vremena prije nego prona?e osobu koja joj odgovara. Tipi?na Djevica se...

Više...
 

Mu�karac-Djevica-ljubavni-profilMu�karac ro?en u horoskopskom znaku Djevice je jako znati�eljan kada je u pitanju suprotni spol i voli eksperimentirati sa �enama.Tako?er je jako zainteresiran koliko novca njegova partnerica mo�e zaraditi te kako se u najboljem slu?aju taj novac treba ulo�iti ili potro�iti. Jako je zainteresiran za svoju karijeru. U ljubavnim vezama mu�karac Djevica vrlo lako mo�e preuzeti o?insku ulogu...

Više...
 

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku Djevice

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku DjeviceUkoliko �elite zavesti osobu ro?enu u znaku Djevice trebate se pona�ati vrlo razumno i� promi�ljeno, �to zna?i da se trebate niti vrlo ozbiljni, uporni, istrajni i strpljivi. Va� vanjski izgled kod Djevice nije od presudnog zna?aja, ve? Va�a duhovna ljepota. Pod duhovnom ljepotom jedna Djevica podrazumijeva intelektualnu...

Više...
 


Pretraga

Sagittarius
Ned
5 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
3 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
12 day(s) old