Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Jarac� op?e karakteristike(22.prosinac � 20.sije?anj)
Ime: latinsko ime za Jarca je Capricornus
Moto: ja koristim
Planeta: Saturn
Boja: crna
�ivotinja: jarac
Metal: Olovo
Drago kamenje: Ahat
Biljke: malina, kupina i divlji plodovi
Zanimanje: zidar, vrtlar, policajac, direktori, menad�er, umjetnik, kompozitor, slikar, ra?unovo?a
Mana: stidljivost.
Najnepravednija izreka o Jarcu: �Jarac je dosadan.�Jarac nije dosadan, on je pouzdan.

Kod ovog...
Više...
 

Vodenjak - op?e karakteristike

Vodenjak - op?e karakteristike(21.sije?anj� 19.velja?a)
Ime:� latinsko ime za Vodenjaka je Aquarius
Moto: ja znam
Planeta: Saturn i Uran
Boja: plava �ivotinja: krijesnica, jegulja
Metal: uranij
Drago kamenje: plavi safir
Biljke: tamjan, kau?uk
Zanimanje: novinar, fotograf, in�enjer, informati?ar, glumac, istra�iva?, fizi?ar
Mana: sebi?an prema bli�njima, a human prema ostalima Najnepravednija izreka o Vodenjacima: Vodenjak je ?udan. Vodenjak je vjetar...

Više...
 

Ljubavi Profil � VodenjakOsobe ro?ene u horoskopskom znaku Vodenjaka imaju vrlo neobi?an ukus i specifi?an stil izra�avanja. Ukoliko detaljnije analizirate Vodenjaka prvo �to ?ete za njega pomisliti jest da je neobi?an. A neobi?nost se mo�e izra�avati na razne na razne na?ine kao �to je stil odijevanja,� izra�avanje, nepredvidljivo pona�anje. Vodenjak je vrlo inteligentna osoba i to je njegova velika prednost. Ponekad zbog toga znaju djelovati nadmo?no...

Više...
 

�ena-Vodenjak-ljubavni-profil �ena ro?ena u horoskopskom znaku Vodenjaka ima visoke standarde i inzistira na tome da se sa njom ophodi sa velikim po�tovanjem. Ona je osje?ajna intelektualka koja obo�ava dru�tvo i zabave. �ena Vodenjak je iskrena, direktna i otvoriti ?e svoje srce onim osobama koji su joj va�ni. Ona je uvijek spremna dati savjet onima koji su u nevolji, ona zna davati, ona je sposobna i za obavljanje nekih tipi?no mu�kih poslova...

Više...
 

Ljubavi Profil � JaracOsoba ro?ena u horoskopskom znaku Jarca ve? ?e vam pri prvom susretu dati do znanja da kod nje postoje odre?ena pravila te da se njih treba pridr�avati. Jarci se pridr�avaju tradicionalnih pravila i sve je u skladu sa njima. Ponekad za okolinu Jarci mogu djelovati suvi�e kruto i strogo. Osobe ro?ene u ovom znaku su vrlo realne i ?vrsto stoje na nogama. Upravo zbog toga od Jarca nemojte o?ekivati nekontrolirane...

Više...
 

�ena-Jarac-ljubavni-profil �ena Jarac ?esto privla?i slabije mu�karce. Ponekad je nije lako razumjeti, jer ?esto i brzo mijenja raspolo�enja i pona�anje. Ona je tip �ene koja se pla�i zaljubljivanja u pogre�nu osobu. Kada �ena Jarac prona?e pravu osobu, ona postaje odani partner sa jakim emocijama. Ona je spremna uraditi sve za svog partnera, ali on� mora zadovoljavati njene potrebe. �ena Jarac shva?a �ivot vrlo ozbiljni i obo�ava...

Više...
 

Mu�karac-Vodenjak-ljubavni-profil Mu�karca Vodenjaka �ena treba prvenstveno intelektualno zainteresirati prije nego �to se krene udvarati. On je pomalo stidljiv i radije ?e� pri?ekati da druga strana napravi prvi korak. Mu�karac Vodenjak ne mo�e �ivjeti sa �enom koja je dominantna, koja ga ograni?ava u njegovoj slobodi. Iako izgleda hladan i neosjetljiv, ovaj mu�karac je jako nje�an i osje?ajan. U seksu je jako ma�tovit, a voli i sanjariti o...

Više...
 

Mu�karac-Jarac-ljubavni-profil Ukoliko mu�karac ro?en u znaku Jarca �eli nekoga osvojiti on ne priznaje NE kao odgovor. On nikada ne odlazi praznih ruku. Ljubav je njegova duhovna hrana. Jarac nije grubi ljubavnik, on je jako strastven i energi?an ali njegova seksualna snaga sa vremenom slabi. On ?esto, a posebno u starijim godinama,� voli zavoditi mlade, naivne �ene, pred kojima mo�e glumiti ulogu seksualnog u?itelja. Jarac...

Više...
 

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku Vodenjaka

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku Vodenjaka�elite zavesti Vodenjaka - ako ste daroviti, slobodno upotrijebite svu svoju ma�tu bez ikakvih ograni?enja. Jako je bitno da va� stil izra�avanja djeluje originalno, neposredno i zanimljivo. Nikada, ni u jednom trenutku, nemojte podcijeniti inteligenciju jednog Vodenjaka. Oni mo�da djeluju non�alantno i lepr�avo, ali prava istina je skroz druga?ija...

Više...
 

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku Jarca?

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku JarcaJarca treba zavoditi promi�ljeno i vrlo diskretno. U ljubavnom odnosu sa Jarcem postoje razne faze i zbog toga je itekako bitan utvr?en i strogo kontroliran redoslijed. Jarac o?ekuje od partnera tople emocije i strast, ali u istovremeno da je realan i ozbiljan. Njihov �ivotni moto� je da treba vjerovati u razum.

Nemojte ste?i dojam da je on hladan, on samo dobro prikriva ono �to je duboko u njegovoj du�i, jer on o svom svijetu intime jako rijetko...

Više...
 


Stranica 1 od 6

Pretraga

Sagittarius
Ned
5 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
3 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
12 day(s) old