Jarac u podznaku Blizanac

Ispis

Jarac u podznaku BlizanacSpoj Jarca u znaku i Blizanca u podznaku zajedno rezultira jednim ekshibicionisti?kim i uzdranim bi?em, to ne prolazi bez bure kada se razum sukobi s emocijama. U ovom slu?aju je osobina Blizanaca da leti u svijetu ideja, privu?ena, a ipak odvojena od realnog i prakti?nog svijeta vezana tankom, ali neraskidivom niti koju ?ini osobina Jarca, koja je ?vrsto vezana za zemlju. Blizanac rasipa snagu, dok se Jarac zadubljuje u svoje misli; Blizanac je prilagodljiv, dok Jarac postaje tvrdoglav. Blizanac se voli druiti s mladima, dok Jarac gotovo uvijek trai drutvo starijih. Ovaj sukob izme?u mladosti i zrelosti, promjenljivosti i postojanosti, nemira i discipline izaziva gotovo konstantno unutarnje cijepanje koje teti duhovnom miru, ali koje zauzvrat moe i obogatiti duh. U principu je puno bolje da ?ovjek bude obuzet unutarnjim sukobima, da rjeava duboke suprotnosti, nego da se ne osje?a dobro u svojoj koi, a da pritom ne postavlja nikakva pitanja.

Puno vie ?ovjek nau?i o sebi i o ivotu, naravno pod uvjetima da ne postane rtvom mentalne paralize koja bi nam onemogu?ila rjeavanje tih suprotnosti. No ako je u stanju uspostaviti duhovni sklad, Jarac s podznakom u Blizancu jako lako moe iskoristiti puno povoljnih kvaliteta kako bi se uklju?io u drutvo, a to su: prilagodljivost, razum, brzina, koncentracija, efikasnost i diplomatski duh. Tek ?e tada prestati njegovo lutanje s jednog projekta na drugi kako bi se usredoto?io na jednu ambiciju, koja se moe modificirati i koja je sa?injena od niza manjih ambicija koje treba ispuniti kako bi postigao svoj krajnji cilj. No, krajnji cilj je rijetko unaprijed to?no odre?en. Prirodu ovih osoba, koja je otvorena i slobodna u govoru i kretanju ?esto karakterizira i jako prakti?na komponenta. Jarac u podznaku Blizanac zna dobro prilagoditi svoje ambicije okolnostima i zna se zadovoljiti jednim od mogu?ih uspjeha, a da pri tom ne o?ajava jer nije otiao jo jedan korak dalje.

Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji horoskopskih znakova imaju izuzetnu inteligenciju i jako razvijen kriti?ki duh karakterizira ih konstantna potreba da neto shvate i nau?e. Imaju jako razvijen osje?aj za prakti?nim, iznimno su prilagodljive i znaju kako ugovoriti pravi, dobar posao. Ove osobe drugima nerado dozvoljavaju da im se priblie i upoznaju ih, no ipak, podznak u Blizancu im moe podariti drueljubivu prirodu od one koja je tipi?na kod Jarca. Podznak u Blizancu im tako?er daje dar govornitva, te moda i sklonost prema pisanju, kao i prirodnu sposobnost koordinacije. S obzirom na ?injenicu da sve aktivnosti kojima se bave utje?u na njihove ivce, bilo bi poeljno kada bi ponekad odvojili neto vremena za odmor i oputanje. Osobe ro?ene u kombinaciji Jarac Blizanac su raznovrsne, ali trebaju nau?iti kako ne rasipati energiju obavljaju?i vie stvari istovremeno. Njihova inteligencija ponekad ih spre?ava da odreagiraju na ispravan na?in.

Jarac u podznaku Blizanac je jako radoznala osoba i nita je ne ostavlja ravnodunom. Spretno se slui rije?ima, sposobna je braniti svoje ideje, i zna se nametnuti. Ako prakti?no primjeni svoje sposobnosti, moe biti uspjena u profesijama vezanim za edukaciju i obrazovanje, komunikaciju i javne djelatnosti. U protivnom, moe biti sklona manipuliranju drugim ljudima. Stalo im dopasti se drugima, odakle proizlazi i odre?ena doza nestabilnosti na emotivnom planu.


Joomla SEO powered by JoomSEF