Riba u podznaku Lav

Ispis
Riba u podznaku LavRiba u podznaku Lav kombinacija je koja oslikava odre?enu svijest o svojim snagama, premda to ?esto biva uzrok unutarnjeg konflikta. Ovo proizlazi iz ?injenice to ponekad prevladavaju osobine Lava; fokusirane ka osobnoj afirmaciji i dokazivanju vlastitog JA, a ponekad crte koje naginju emotivnosti i spiritualnosti Ribe. Ali kada se u isto vrijeme JA potvr?uje i rasipa, jako ?esto imamo posla sa potvr?enim rasulom. Na taj se na?in osobe ro?ene u znaku Ribe sa podznakom u Lavu trae i ho?e nametnuti. Drugima su zanimljive iz razloga to su sloene i vrlo rado saop?avaju stanja svoje due. Kada se nisu u stanju afirmirati kao cjelovita li?nost, kada ne mogu pruiti cjelovitu sliku sebe, one tada pokuavaju u o?ima drugih vrjednovati razli?ite tenje koje su u njima i sa odre?enim ponosom smatraju da imaju druga?iju psiholoku gra?u od obi?nih smrtnika.

Stalna elja da se pokau, da blistaju iznad svojih mogu?nosti, stalna briga to drugi misle o njima, zna ih dovesti do toga da svoj drutveni ivot stavljaju u povlateni poloaj i da tako upadaju u zablude. No, ?esto se takve osobe uspiju izraziti i to onaj najbolji dio sebe, stavljaju?i se u slubu nekog humanog, spiritualnog, emotivnog ideala ili posve?uju?i sebe blinjima na taj na?in uspjeno mogu ujediniti osobine kako Ribe tako i Lava. Kada je to slu?aj Riba u podznaku Lav pokre?e ideje svoga vremena, kristaliziraju?i ih i oivljavaju?i. Ako mogu dati neki smisao svom ivotu, ove osobe su zadovoljne i ako se osje?aju korisne u nekoj stvari, imaju dojam da su uspjele u ivotu. U ljubavi, ?esto znaju idealizirati svog partnera, sanjaju o velikoj, vje?noj i jedinstvenoj ljubavi. Jako su iroke ruke, troe ne broje?i novce, znaju cijeniti luksuz i obilje. Riba u podznaku Lav ?esto sanja o svijetu u kome bi sve bilo savreno.

Kojem god znaku da pripadate, moglo bi se kazati da se podznak u Lavu, koji isti?e osje?aj samosvijesti, poprili?no loe slae sa osnovnim znakom Ribe koje vlastitu osobnost osje?a sasvim druga?ije. Ovaj podznak koji zra?i Ribi prua pozu i sigurnost, ali to samo tako izgleda izvana. Ove osobe ?e ponekad poeljeti da budu u centru doga?aja, a ponekad ?e se htjeti povu?i u pozadinu. Ova kombinacija moe biti dobra prona?e li se neki cilj, neki javni interes kome se mogu posvetiti i predati duom i tijelom, pruaju?i tako svojoj osobnosti istovremeno ve?e zna?enje. Lav Ribama daje elju i ?enju za svjetlima pozornice, a ove osobe po prirodi u sebi imaju dramskog ara; te se i na pozornici i pred publikom nalaze u svom elementu. Nakon prvog susreta sa Ribom koja je u podznaku Lav ljudi znaju biti impresionirani njenim dubokim osje?ajima. Ove osobe znaju biti probirljive o bilo kojim izboru da se radi. Zahtijevaju jako puno, mata im je bogata ali ono to ele nije uvijek realno. Trebaju izbjegavati to da svoje elje smatraju stvarno?u, da imaju iluzije o sebi ali i o drugima.

Riba u podznaku Lav je uvijek u potrazi za ?vrstim osloncima, romanti?na je i vje?ni idealista, pa ipak, ako ne svlada lekciju iz velikodunosti, moe biti jako tvrdoglava i nedisciplinirana. Po prirodi je egocentri?na i ponosna, te se zna plasirati, drutvena je, veliki esteta, jednom rije?ju ro?eni kreativac. Njeno ponaanje moe varirati od pretjerane eksponiranosti do suzdranosti, tako da okolina nikad ne zna s kime ima posla.

Joomla SEO powered by JoomSEF