Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Jarac u podznaku Strijelac

Ispis
Jarac u podznaku StrijelacJarac u podznaku Strijelac ima svoju tajnu svrhu koja upravlja njegovim djelima, a to je Ja i drugi. Njegova svijest o vlastitoj vrijednosti poti?e ga na teak i ustrajan rad, kako bi na koncu zadobio podrku i priznanje drugih. Duboke humane emocije i apsolutno potivanje samoga sebe i blinjih ?ine ovu osobu krajnje senzibilnom u svakom pogledu. Osobama ro?enima u kombinaciji Jarac Strijelac dominira zdrav razum i uistinu je velika mo? koju one ispoljava na druge ljude, ali i na same sebe, svjesno upravljaju?i svojim strastima i ambicijama. U njihovoj biti je uvijek prisutna doza filozofskog ili religijskog stava u odnosu na ivot, osje?aj neizbjene sudbine koja ih poti?e da uzdiu sami sebe, pokazuju?i kriti?ki stav u odnosu na svoje misli i djela.

Najve?a kvaliteta Jarca s podznakom u Strijelcu je, prije svega, elasti?nost njegova uma, koja nikada ne doputa da je apsorbiraju ?isto materijalna ili intelektualna, duhovna ili emotivna zanimanja, ve? zna kako od ovih elemenata oblikovati mjeavinu koja sve razumije i sve potuje. Njihova otvorenost prema vanjskom svijetu, njihova sposobnost da otkriju najdublji smisao dua drugih i svih stvari koje ih okruuju, ?ine ih krajnje humanim i istinskim filozofima, s visokim osje?anjem za obaveze. S obzirom na to da ove osobe nisu sklone sanjarenju ili oputanju, hrabri su borci, sposobni ostvariti gotovo sve svoje ciljeve. Jarac u podznaku Strijelac svoj put vie vidi kao put koji treba prije?i nego kao niz trenutaka koje treba to intenzivnije proivjeti. Na taj na?in oni svoju sadanjost grade poput funkcije budu?nosti koju tek trebaju stvoriti, bilo da se radi o karijeri ili njihovu razvoju kao pojedinaca.

Svoje izbore definiraju prema kriterijima vremena u kojem ive i rijetko se doga?a da preispituju drutveno priznate vrijednosti. No, ?esto znaju izraziti elju da te iste kriterije usavre kako bi poboljali svoju sudbinu i sudbinu drugih ljudi. Jarac u podznaku Strijelac je individualac motiviran ambicijom da na aktivan na?in doprinese kolektivnom ivotu. Tijekom godina ove osobe grade ideale koji ?e postati magnetni polovi njihovih ivota, ostaju?i uvijek ?vrste prirode, sposobne da se suo?i sa svijetom koji ih okruuje i prebrode najve?e poteko?e u ivotu te da neumorno rade na svom unutarnjem razvoju. Dodue kada je rije? o slabom Jarcu Strijelcu onda to vie nije tako pozitivna osoba kao to bi smo mogli zaklju?iti iz ovog iznimnog portreta. Kada se malene materijalne ambicije stave u slubu nepokornosti i nepotivanja, moralne granice nestaju i ?ovjek, oslobo?en stega, u stanju je napraviti gotovo sve kako bi uspio, pa ?ak i kockati se s emocijama.

Klju?na rije? kod Jarca - Strijelca je sloboda, a ona se odnosi na slobodu misli, govora, djelovanja. Cijelo svoje djetinjstvo i prvu mladost mogu im biti obiljeeni vratolomijama i nestalucima, no kako se ovdje radi o intuitivnim osobama i idealistima, ?esto ih u kasnijim godinama zainteresiraju nekakvi duhovni horizonti i tada se skrase. Ovdje je rije? o osobama koje su duhovitije od ostalih Jar?eva. Drugima djeluju bezbrino, kao da su uvijek spremni na rizik, a u biti rijetko kada kre?u u neto bez detaljno razra?enog plana djelovanja, ?vrsto se dre?i svog puta i ne dozvoljavaju?i da se na njih uti?e. Ipak, oni znaju i da se u potpunosti obeshrabre ako im nije udovoljena njihova duboko ukorijenjena potreba za sigurno?u.

Pretraga

Capricorn
Ned
27 degree(s)
Aries
Moon in Aries
14 degree(s)
First Quarter Moon
First Quarter Moon
5 day(s) old