Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Numerologija i slaganje po brojevima

Ispis

Numerologija i slaganje po brojevimaPoznato je kako datum ro?enja sa velikom precizno?u ocrtava ljubavni karakter. Izra?unajte svoj osobni broj i pro?itajte kako funkcionirate u ljubavi s drugim brojevima i tko Vam najbolje pae kada su u pitanju ljubavne veze. Kako bi ste izra?unali svoj osobni broj zbrojite sve znamenke iz datuma vaeg ro?enja i dobiveni zbroj svedite na jednoznamenkasti. Za vie o tome kako izra?unati svoj osobni broj pro?itajte u ?lanku.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 1 i 1
Ove dvije osobnosti nemaju obi?aj ?initi ustupke. Svaka od ove dvije osobe tei nezavisnosti, samostalnosti i borit ?e se da je i pridobije. Sva ta ogromna energija posluiti ?e isklju?ivo da se utvrdi autoritet. To ?e prvi popustiti?

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 1 i 2
Jedinice imaju veliku potrebu za osje?ajno?u, diplomacijom i njeno?u koju posjeduju dvojke. Dok je pak dvojkama potrebna odlu?nost, dinami?nost i zatita koje posjeduju jedinice. U slu?aju ako jedinica ne uniti dvojku, ako joj prizna njezine kvalitete, oni ?e posti?i gotovo savren ljubavni sklad. U protivnom, dvojka bi mogla vrlo lako snositi posljedice.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 1 i 3
U ovoj kombinaciji jedinice odre?uju put i name?u svoju volju trojkama. Zauzvrat, trojke pruaju otvorenost duha i kreativnost. Ovo bi mogao biti jako dinami?an i poduzetan par i ako prijateljstvo ne nadvlada ljubav, ?eka ih sre?a i sklad u vezi.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 1 i 4
Ova dva broja definitivno ne ive ivot istim ritmom. Jedinice su aktivne i borbene dok ?etvorke ne vole kada se neto doga?a brzo i to ih uznemirava. No ova kombinacija je ipak bolja za profesionalnu suradnju nego za ljubavnu vezu.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 1 i 5
Kada se sretnu, ove dvije osobe u njihovim srcima odjekne prava eksplozija! To zna biti ljubav na prvi pogled, estoka strast, burna veza. .. sve je mogu?e. No me?utim, strast ima ograni?en vijek trajanja. Impulzivnost jedinica i potreba za neovisno?u petica mogu, nakon izvjesnog vremena, ovu vezu u?initi nepostojanom.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 1 i 6
Svojevoljni karakter jedinica moe napraviti da se one odueve to ?e mo?i dijeliti ivot sa esticom, koja oboava pruati drugima zadovoljstva i dobro razumije elje svog partnera. U ovoj vezi sve bi moglo biti kao u bajci ako jedinica ne pretjera u iskoritavanju estice.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 1 i 7
Jedinice su predodre?ene za vanjski, a sedmice za unutarnji ivot. Ovo je doslovno savrena kombinacija komplementarnih osoba. One ne trae bezuvjetno duboke emocije, ve? ivot udvoje i ravnomjernu podjelu odgovornosti. Moda ?e tu biti vie prijateljstva nego ljubavi, ali veza bi mogla biti dugotrajna.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 1 i 8
Ove dvije due su prekaljene. Ovdje nikada ne moe biti do kraja jasno tko tu dominira i tko odre?uje pravac. Ukoliko partnerima nije stalo do vanjskih manifestacija njenosti i ljubavi sve ?e biti u savrenom redu. Ova kombinacija je, dakle, pogodnija za materijalni i profesionalni odnos nego za emocionalnu vezu.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 1 i 9
Jedinicama koje su realisti?ne, samovoljne i povjerljive, biti ?e potrebni idealizam i originalne ideje koje posjeduju devetke. U ovoj vrlo komplementarnoj kombinaciji materijalno i duhovno, ljubav i prijateljstvo mo?i ?e se divno spojiti.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 2 i 2
Dvojke su ro?ene da dijele svoju ljubav i na tom polju ?e se savreno slagati. No moglo bi im, me?utim, biti teko da budu spokojne, da si me?usobno prue zatitu i smanje tenzije. Jedinstvo je mogu?e osobito na profesionalnom planu i u prijateljstvu, ali u ljubavi nedostaje ravnotea izme?u intimne sre?e i otvorenosti prema vanjskom svijetu.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 2 i 3
U ovoj kombinaciji dvojke bi mogle pruiti trojkama ljubav i mir, to im je potrebno, dok bi trojke mogle dvojkama pokloniti svoj radoznali duh i polet.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 2 i 4
Dvojke, kojima je toliko potrebna ljubav, biti ?e spokojne zahvaljuju?i dubokim, trajnim i pouzdanim osje?anjima ?etvorki. Ove se osobe me?usobno razumiju, cijene, ele. Samo, tko ?e napraviti prvi korak?

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 2 i 5
Nema nimalo dvojbe - ova se dva broja privla?e. Dvojke, me?utim, ne?e nikada biti uistinu mirne. U biti, dvojke su vie zavisna, dok su petice neovisne! Ovo je svakako dobra kombinacija za sve one koji vole burne i zapetljane veze.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 2 i 6
Evo, ovo su dva broja koja govore o ljubavi i skladu. Kada se spoje, ove osobe ne mogu vie bez zajedni?kog ivota, braka ... Ova kombinacija je stabilna i postojana, satkana od blagosti i njenosti.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 2 i 7
Najprije bi bilo dobro upoznati se sa ?injenicom da sedmice nemaju obi?aj ba tako lako pokazivati emocije, dok dvojke to toliko ele... to se prijateljstva ti?e, ova se dva broja razumiju, ali im prijeti opasnost da zbog toga potisnu duboke osje?aje.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 2 i 8
Osmice vole preuzimati sve u svoje ruke, dok dvojke vole biti u ne?ijim rukama. Savreno! U ovoj kombinaciji nema kontraindikacija. U svim oblastima ivota osmice ?e djelovati, tititi, vladati, dok ?e se dvojke baviti isklju?ivo ljubavlju.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 2 i 9
Ovo je spoj dvije emotivne osobe, dvije vrlo razli?ite mate. Dok su dvojke uglavnom okrenute prema unutarnjem ivotu para, devetke su okrenute vanjskom svijetu. Obije individue su krhke i nespokojne. Mogu?e je prijateljstvo izme?u njih, ali je strastvena veza neto rje?a.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 3 i 3
Ova dva broja se nikako ne?e dosa?ivati u zajedni?kom ivotu, jer jako dobro komuniciraju i me?usobno dijele svoj polet. To su dva prava prijatelja, no na ljubavnom planu nedostaje im postojanosti koja bi titila ovu vezu od zuba vremena.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 3 i 4
Ova dva broja nisu ni malo sli?na to je dobro jer je op?e poznato kako se suprotnosti privla?e. Koliko su trice spontane i poletne, toliko su ?etvorke stabilne i obazrive. Sve je, dakle, mogu?e. Ako ?etvorke obuzdaju malo poletnost trojke i ako trojke ne unesu previe izvjeta?enog u svoje osje?aje, ova veza bi mogla funkcionirati sasvim u redu.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 3 i 5
U ovoj kombinaciji i jedna i druga individua se ele zabavljati, putovati, iskusiti neto novo. No ovim neparnim brojevima je prijeko potrebno razvijanje kao para, te stalno poboljavanje veze. Oni dijele intelektualne, ljubavne i materijalne interese.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 3 i 6
Ova kombinacija svakako moe zna?iti izvu?enu premiju! Plemenitost, sklad, ljubavni spokoj - sve je tu. Trojka i estica imaju sve to je potrebno za potpunu ljubav. Bravo!

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 3 i 7
Ova veza, u principu, na intelektualnom planu, moe jako dobro funkcionirati. No kada je rije? o ljubavi - to je ve? mnogo tea situacija. Trojke tee iskazivanju, zabavi, otkrivanju, dok su sedmice promiljene, povu?ene i tajnovite. Ako je ivotna radost trojki zarazna, sedmice ?e iza?i iz svoje ljuske. Ina?e, ?e se njihovi putevi razi?i.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 3 i 8
Osmicama je potrebna visina kako bi upravljale situacijom, dok trojke ne podnose silu. Na profesionalnom planu ove osobe imaju ansu za posti?i zajedni?ki uspeh, ali im na ljubavnom planu nedostaje blagosti, njenosti i preputanja.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 3 i 9
to se ti?e slaganja ove dvije osobe, na intimnom planu, u zajedni?kim projektima, u mogu?nosti zajedni?kog otkrivanja cijelog svijeta moe se samo zaklju?iti kako je ova veza sa?injena od davanja i pruanja, sjedinjenog srca i due.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 4 i 4
Brojku ?etiri karakterizira postojanost. no dvije ?etvorke u kombinaciji ?ine nepokorenost. Iz tog razloga je poprili?no teko da ?e ovaj par napredovati, da ?e ivot oplemenjivati novim eljama i planovima... Njihova bi se postojanost vrlo lako mogla pretvoriti u tvrdoglavost i posesivnost.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 4 i 5
Ova dva broja su u svojoj osobnosti totalno razli?ite individue! ?etvorke ne vole ba promjene, dok ih petice oboavaju. ?etvorke ?e se upustiti u neto tek nakon zrelog razmiljanja, a petice naprosto srljaju! Stoga ovom paru prijeti obostrano nerazumijevanje.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 4 i 6
Veza izme?u ova dva broja ima sve preduvjete za uspeh. U biti, oba broja govore o materijalnoj stabilnosti, emotivnom spokojstvu i ljubavnom skladu. Mogli bi biti dugo sretni i imati puno djece.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 4 i 7
?etvorke nisu otvorene, a sedmice jo manje. To ih ?ini jako sli?nima. No ne o?ekujte u ovom paru eksploziju ljubavi i vatrene strasti, ve? prije iskrenost, razumijevanje, emotivno spokojstvo.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 4 i 8
?etvorke i osmice su ljudi koji govore istim jezikom. Potrebna im je sigurnost na ljubavnom planu, ali i materijalni uspeh. Tko ?e biti vo?a, a tko ?e sa punim povjerenjem prepustiti drugome da vodstvo? Zajedni?ki ivot, bio on profesionalni ili bra?ni, ?e se ostvariti kada oboje odrede zajedni?ki cilj.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 4 i 9
Ova dva se broja ?esto privla?e. Kada ?etvorke koje su radine i disciplinirane, sretnu devetke koje su idealisti, sanjari i samo sebi svojstvene individue, sve je mogu?e. Ove se osobe ili nadopunjavaju ili se samo sretnu u prolazu.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 5 i 5
Ova dva broja me?usobno se odmah prepoznaju. Imati ?e prilike da podijele ?ulnu elju, sklonost ka putovanjima, promjenama i slobodi. Rije? sloboda je ujedno i prava formula za uspjeh ove veze. No pitanje je da li mogu ostati vjerni jedno drugom?

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 5 i 6
estice vole i tee ka harmoniji, njenosti, ustrajnosti i mirno?i dok petice vole svoju zavisnost. Ako estice ne pate zbog nepostojanosti koja je odlika gotovo svake petice, a estice zbog tenji petica da ih zarobi, onda je ova veza mogu?a. Nije lako, ali je mogu?e.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 5 i 7
Petice su dinami?ne i otvorene, dok su sedmice vie usamljeni?ke i povu?ene osobe. S obzirom da su, me?utim, obje osobe neovisne i originalne, to ih i privla?i. Ova kombinacija moe izroditi pogodnom vezom za duhovno, intelektualno i profesionalno slaganje te putovanja, otkrivanja i druge pustolovine.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 5 i 8
Petice su op?injene autoritetom i eljom osmica za uspjehom. Sa druge strane, osmice ?udi ivahnost i pustolovni duh petica. Privla?nost je obostrana i slau se. Ipak, treba dobro pripaziti kako ne bi dolo do "guenja" jer ni jedni ni drugi ne trpe bilo kakvu ovisnost i ograni?avanja.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 5 i 9
Ova kombinacija je kao stvorena za snove, boemski na?in ivota, putovanja,... Ono to se eventualno i moe ?initi nemogu?nim i nevjerojatnim u ovom slu?aju to vie nije. Naravno, ovaj bi par mogao doivjeti uspone i padove, preokrete i zastoje, no tko bi se, uz sve ovo, brinuo i o materijalnoj situaciji?

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 6 i 6
Ljubav, obitelj i dom - to je obiljeje osoba sa osobnim brojem 6. Oduevljavaju se stvaralatvom i umjetni?kim pothvatima. No da li je to, onda, savrenstvo? U potpunosti i nije, jer ?e ponekad nastati problemi zbog neodlu?nosti, emotivnosti ili nedostatka strogo?e. Ljubav izme?u dvije estice, u zatvorenom krugu, moe usre?iti, ali moe i uguiti.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 6 i 7
Sjedinjenje srca estice i duha sedmice je dobra opcija. Ove dvije osobe ?e se me?usobno jako dobro razumjeti i ?init ?e ustupke jedni drugima, samo to bi se mogle osje?ati prevarenima zato to ne mogu u potpunosti komunicirati. U biti, esticama je ?esto potreban netko drugi, a sedmicama je ponekad potrebno da budu sami i tu moe do?i do eventualnog nerazumijevanja.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 6 i 8
Graditi materijalno prije svega - to je moto osmica. Emocije prije svega - moto je estica. Dakle, bacit ?e se na posao. Ako osmice malo zaborave svoju potrebu za dominacijom i ako estice ostanu op?injene moralnom snagom osmica, ova graditeljska igra se vrlo lako moe pretvoriti u ljubav. U protivnom, materijalno ?e nadvladati emocionalno.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 6 i 9
estice ?esto mataju o idealnoj ljubavi dok devetke idealiziraju samu ljubav. Ovo je bogata i sloena kombinacija jer su i jednoj i drugoj osobi potrebni dokazi. Ako su sposobni pruiti ih dovoljno, ako postoji obostrano povjerenje, lako bi mogli doivjeti fizi?ku i duhovnu ljubav.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 7 i 7
Ovo je veza izme?u dvije jako zatvorene i usamljeni?ke individue. Na polju prijateljstva, duhovnosti i profesije cijene se i potuju.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 7 i 8
Kod sedmica se uglavnom sve svodi na duhovni svijet, dok se kod osmica vie svodi na materijalni. Na poslovnom planu ova je kombinacija dobra jer se nadopunja. No kada je rije? o emotivnom planu, budu?i da osmice vole dominirati nad svojim partnerom, a da sedmice teko podnose ovisnost, nije ba rui?asto.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 7 i 9
to u biti povezuje ova dva broja? Svijet ideja, duhovni ivot, potraga za jedinstvenim na?inom ivota. Dijelit ?e intelektualne strasti, ali oprez: na ljubavnom polju devetka je pravi idealista.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 8 i 8
Autoritet, mo?, ambicije - osmice govore o istom. Vole osvajati, ele uspjeti, ukratko: energija i hrabrost im ne nedostaje. Ipak, postoji opasnost da se vie okrenu poslovnom planu nego onom ljubavnom. Veza je mogu?a pod uvjetom da se ostave me?usobnog takmi?enja.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 8 i 9
U ovoj vezi osmice daju devetkama svoju energi?nost i ambicioznost, a devetke zauzvrat nude nove ideje i matu. Na profesionalnom planu ova veza je plodna, ali na emocionalnom im previe smetaju razli?iti ciljevi.

Slaganje partnera sa osobnim brojevima 9 i 9
Devetke su na istim valnim duinama te sa malo rije?i se slau i na duhovnom, i na intelektualnom, i na prijateljskom planu. Njenost, ?ulnost i preputanje u ljubavi njih jednostavno ne pribliava. Moda su ve? korak dalje od ljubavi?


Pretraga

Sagittarius
Ned
13 degree(s)
Leo
Moon in Leo
11 degree(s)
Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon
20 day(s) old