Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Riba u podznaku Djevica

Ispis

Riba u podznaku DjevicaRiba u podznaku Djevica je tip osobe bogat kontraverzama i ozbiljnim suprotnostima. S jedne strane ima stalnu potrebu da se sve klasificira, racionalno promotri, jedan je jako konkretan svijet, a s druge, strane u njoj vlada potpuna umjetni?ka nejasno?a. Kod nje su svjetlo i tamno, stabilno i pokretno, intuicija i razum, u vje?nom sukobu u jednoj me?uovisnosti koja ova dva znaka tjera na suradnju. No jednom kada ova osoba postigne unutranje jedinstvo, iz nje proizlazi jedna vrsta kompletnog ljudskog bi?a koje u sebi nosi ljepotu i bijedu svijeta, koje odraava i shva?a svoje blinje.

Na taj na?in ova dvostruka priroda ima anse za psiholoko boga?enje iskustvima i samo saznanjima.

Riba u podznaku Djevica pasivno i?ekuju?i bolje dane, s neprestanim unutarnjim traganjem i neiscrpnim prou?avanjem mogu?nosti koje nudi svakodnevni ivot, ?esto sebi gradi odsko?nu dasku. S vremena na vrijeme, ipak, njena snaga biva priguena strahovima i kompleksima manjih vrijednosti, vie nametnutima nego realnim, usvojenim kao obrana protiv ivotnih poteko?a. Ovaj joj stav slui kao uto?ite gdje se osje?a zati?enom, osobito kada se osjeti neshva?enom ili kada ne uspava shvatiti uzroke pojedinih doga?aja.
Jedna polovica ovog bi?a bi htjela da intelektualno i logi?ki pomiri svoje suprotnosti, a druga bi da pliva u dvije vode, provla?e?i se me?u hridi i putaju?i da je nosi kolektivni tok. Hendikepirana svojom osjetljivo?u, racionalna po prirodi pokuava kontrolirati mistika u sebi, dok sanjar u njoj pokuava prona?i uporite na ?vrstoj zemlji.

Riba u podznaku Djevica psiholoku dvostrukost razrjeava tek u naizmjeni?nosti izme?u preciznog i metodi?kog karaktera i jedne te?ne, promjenljive prirode sa slabo definiranim obrisima. U ovoj kombinaciji ako dominira Djevica, osoba ?e uspjeno kontrolirati sama sebe, a i druge istovremeno. Ali u slu?aju kada dominira Riba imamo posla sa oportunistom, vrijednim, velikodunim, kadrim dati sve za dobra djela. Ova osoba ivi jednim posebnim unutarnjim ritmom. ?esto je nezati?ene prirode koja pati ba zbog svoje nesposobnosti da reagira. U osnovi, ove osobe pokre?u osje?aji, premda uvijek oni logi?ni i adekvatni, bez obzira na originalan karakter.

Podznak u Djevici isti?e borbu suprotnosti u ovom bi?u. Djevica je, naime, znak prakti?nog razuma, koji tei tome da ivot svede u krute okvire logike, a Riba se uvijek nalazi izvan tih okvira. Oba znaka karakterizira odre?ena skromnost, to ovu osobu lako moe dovesti do povla?enja u sebe. U odnosu na druge Ribe Riba u podznaku Djevica je organiziranija i manje nebulozna. Zahtjeva vie od drugih, ali i od sebe tako da se moe potpuno posvetiti svojim radnim zadacima.

Tenja osobe ro?ene u ovoj kombinaciji znakova ka perfekcionizmu ih ?esto moe u?initi izrazito napornima, a tenja ka samokontroli i izbjegavanju avantura ih uglavnom dri podalje od opasnosti i tekih udaraca, ali bi ih to jako lako moglo zatvoriti u jedan monoton ivot.
Jer, kao i svi i one vole ivot, uivanja ali ih neki unutranji glas stalno opominje da se zaustave, da sve svoje utiske akumuliraju, skupljaju?i ih do maksimuma. Ovim glasom kod njih upravlja Djevica i ako im se ponekad u?ini da ivot prolazi pored njih, ne doti?u?i ih previe, za to kriv utjecaj njihova podznaka.


Pretraga

Capricorn
Ned
27 degree(s)
Aries
Moon in Aries
14 degree(s)
First Quarter Moon
First Quarter Moon
5 day(s) old