Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Vaga - Op?e karakteristike

Vaga - Op?e karakteristike Ime: Libra- je latinsko ime za Vagu
Moto: Ja odmjeravam
Planeta: Venera
Boja: Roza, plava, crna i bijela
�ivotinja: Paun, zec
Metal: Bakar
Drago kamenje: Koralj, opal, safir
Biljke: ljubi?ica, mirisno cvije?e
Zanimanje: pravnik, sudac, nastavnik, arhitekt, glumac, pjeva?, politi?ar, slikar, diplomat
Mana: Naglost, rastro�nost

Najnepravednija izreka o Vagi: �Vaga je uvijek neodlu?na.� Kada imate mogu?nost� predvidjeti posljedicu svake odluke, a sve ima I svoju dobru stranu, te�ko je odlu?iti se..

Više...
 

Ljubavni profil - Vaga

Ljubavni profil - VagaOsobe koje su ro?ene u horoskopskom znaku Vage imaju vrlo profinjeni ukus i izra�en smisao za estetiku. Vage poklanjaju veliku pa�nju svom vanjskom izgledu, a naj?e�?e izgledaju lijepo i elegantno. Zbog toga su privla?ni i ugodni ljudima koji ih okru�uju. Ljubav i partnerstvo su im ne�to najdragocjenije u �ivotu. Vaga ne samo da vodi ra?una o svom vanjskom izgledu ve? ona vjeruje� da vanjska elegancija i �arm reflektiraju� unutra�nju ljepotu!
Ponekad osobe koje ih okru�uju mogu dobiti dojam da su Vage previ�e zaokupljene...

Više...
 

�ena-Vaga-ljubavni-profil �ena ro?ena u horoskopskom znaku Vage nema problema u pronalasku ljubavnika � to je jedna od lak�ih zada?a za nju. Vaga uvijek nastoji da u dru�tvu bude duhovita i �armantna, svojom �enstveno�?u ona lako obara mu�karce s nogu. Ona uvijek pusti ljubavnika da povjeruje da je on lovac � upravo zato je �ena Vaga rijetko bez partnera. Vaga je poznata po svojoj neodlu?nosti, ona sve� �eli dobro da �izvaga� prije dono�enja odluke.
Kad joj potencijalni obo�avatelj predlo�i sastanak, ona ce vjerojatno re?i �mo�da�, bez jasnog...

Više...
 

Mu�karac-Vaga-ljubavni-profil Mu�karac Vaga ?esto se i bez problema u svom �ivotu zaljubljuje. On je po prirodi dobro odgojen, zra?i energijom i �armom i u�iva u �ivotu. On voli lijepe stvari i obo�ava suprotni spol.� Lako uspostavlja kontakt sa osobama suprotnog spol, ali ?esto ima pote�ko?a da razumje emocije svoje partnerice, jer to su individualne stvari koje se ne izra?unavaju uz pomo? poznatih matemati?kih formula.
Upravo iz tog razloga, bez obzira na njegovo veliko iskustvo u ljubavnim igrama, mu�karac Vaga ?esto dolazi u situaciju da...

Više...
 

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku Vage?

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku VageAko �elite zavesti osobu ro?enu u znaku Vage osnovno pravilo je: morate imati mnogo stila, jer bez obzira �to na prvi pogled sve izgleda lako, budite sigurni da se stvari vrlo brzo mogu zakomplicirati. Vrlo je va�no da djelujete veoma privla?no, vrlo zabavno, �armantno, atraktivno i iskreno. Me?utim, nikako nemojte zaboraviti: da Vaga oko sebe ima veliki broj potencijalnih udvara?a te njeni po?etni signali ili zeleno svijetlo, ne predstavlja nikakvu garanciju za sljede?i korak.�

Više...
 


Pretraga

Sagittarius
Ned
5 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
3 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
12 day(s) old