Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Vodenjak u podznaku Vaga

Ispis

Vodenjak u podznaku VagaU kombinaciji znakova Vodenjak sa podznakom u Vagi udruila su se dva zra?na znaka i to jedan Kardinalni i jedan Fiksni znak, podvla?e?i sa sobom tenju osobe ka jednom univerzalnom skladu, drutvenosti, otvorenosti, bratstvu; ra?aju?i jedan unutarnji svijet gdje se intuicija, optimizam, pokretljivost, inventivnost, lako?a i elasti?nost natje?u u svojoj ja?ini.

Ove rafinirane osobe, probirljive su do najmanjih detalja, te u sebi kriju Vodenjakov motor, savren u svojoj funkcionalnosti.

Ovdje se radi o jednoj izuzetno skladnoj prirodi, harmoni?noj u svakom pogledu, s obzirom da u sebi nosi nadarenost i najve?e vrline obaju znakova, poja?avaju?i ih i isklju?uju?i time mogu?nost me?u sukoba. Zahvaljuju?i tome, ove osobe gotovo uvijek uspjeno osvajaju eljene pozicije, instinktivno prilago?ene njihovim potrebama i sredstvima da do njih do?e. No, ove osobe u sebi mogu, isto tako skladno, nositi i nekoliko manjih mana zasnovanih na slijepom optimizmu kao to su bezbrinost, lakomislenost, oputenost, ?ak lijenost onoga tko naivno misli kako ?e se stvari rijeiti same od sebe.

U principu, ova se dva horoskopska znaka vrlo dobro slau, pa ?e stoga osje?ajnost Vage zna?iti boga?enje same osobnosti. Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji su takti?ne i miroljubive, te imaju dara za razvoj odnosa sa drugim ljudima. Ove drutvene osobe bi eljele da se na?u posvuda; bjee?i od samo?e i razvijaju?i se isklju?ivo u okviru nekog drutva. Diplomatski prate i name?u svoje ideje, ?ak i onda kada su najprogresivnije. Obdareni su sa dovoljno arma, odli?nim smislom za humor i pronicljivo?u da izbavite sebe iz gotovo svake situacije. Premda su jako spretni kada se trebaju oko ne?eg nagoditi i sposobni prilagoditi se sredini u kojoj ive, ove osobe nikada ozbiljno ne dovode u pitanje stavove koje zastupaju. Ljudi su im naklonjeni jer imaju ukusa, takta; no dobro bi bilo ipak da pripaze da ne podcijene probleme na koje nailaze.

Vodenjak u podznaku Vaga tei ka procjenjivanju vanjskog svijeta, naginju?i ponekad prema povrnom i nestalnom stavu u odnosu na ivot. Njihov nedostatak moe biti i sklonost ka blefiranju, zavaravanju sebe i svojih blinjih stoga bi trebali pripaziti na vjetropirasti dojam koji ostavljaju. Ove osobe karakterizira tenja ka rasplinjavanju procjenjuju?i stalno "za" i "protiv" te ?e u pojedinim situacijama ?esto biti jako neodlu?ni. Vodenjak u podznaku Vaga u svakoj stvari vidi i ono to je pozitivno i ono to je negativno, pa mu je ?esto jako teko zauzeti stav. Ove osobe imaju veliku potrebu za orijentacijom i sredinom u kojoj ?e se izraziti, te za blinjima sa kojima ?e se identificirati kako bi oja?ali svoju osobnost. Svjesni da sebe upoznaju kroz druge oni promatraju, zaklju?uju i bez gor?ine se mire sa ivotom.

Obuzeti svojom slobodom i neovisno?u Vodenjaci s podznakom u Vazi nisu nita manje angairani u grupi za koju vezuju svoju sudbinu, bore?i se istovremeno protiv prosje?nosti, fatalizma, anarhije i monotonije. Pokre?e ih drutveni ideal koji ih vodi ka razumijevanju drugih, te uvijek tee prema pokuajima da ublae sukobe miljenja i umire bijesne oluje svakodnevnog ivota. elja im je da estetski osje?aji postanu obi?aji. Ta elja moe izgledati nerealna, ali oni ne skre?u lako sa svoga puta, brane?i svoje interese kada su u opasnosti i diu?i pogled prema vedrom, plavom nebu humanijeg i skladnijeg drutva.


Pretraga

Sagittarius
Ned
8 degree(s)
Gemini
Moon in Gemini
9 degree(s)
Full Moon
Full Moon
15 day(s) old